Debatt

«Landbruket - satsingsområde for KrF!»

Jeg er bonde og kan faktisk ikke kan tenke meg noe annet yrke. Det er fint å kunne disponere sin egen arbeidsdag, og produsere melk og kjøtt som mange har behov for.

- Jeg er ung, og ønsker å være med å påvirke utviklinga av landbruket mange år framover, skriver Knut Johan Singstad. 

ST-debatt

Den siste tiden har det vært stort fokus på klimautslippene i landbruket. Noen mener vi bør spise mindre kjøtt, fordi produksjon av husdyr til mat medfører store klimautslipp. Det er mulig det er sunt å spise mindre kjøtt, men vi trenger mer kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringene og måten vi produserer mat på, før vi trekker bastante slutninger. At landbruket i Norge har andre naturgitte forhold enn store deler av verden ellers, må også tas med i vurderingene når vi skal ta de riktige valg for framtida.

Jeg er glad for at KrFs landbruksminister Olaug Bollestad, som den eneste i verden, har inngått en intensjonsavtale med bondeorganisasjonene med et tallfestet mål for jordbrukets klimabidrag fram til 2030. Det er en del av årets jordbruksavtale. Som vanlig når KrF har landbruksministeren, kom man også i år fram til enighet i jordbruksforhandlingene!

I Heim kommune produseres mat av høy kvalitet, og landbruket er viktig for verdiskaping og bosetting. Derfor er landbruket et satsingsområde for KrF. Jeg vil arbeide for at vi skal utarbeide en ny landbruksplan for Heim kommune. Jeg ønsker at Heim kommune skal bli en foregangskommune i forhold til klimavennlig landbruk, samtidig som vi opprettholder et variert og mangfoldig landbruk der familiebruk fortsatt er vanlig. Vi har store beiteressurser og en bedre utnytting av disse, kan frigjøre arealer til annen matproduksjon og dermed være klimavennlig.

Verdifull dyrkbar jord er utsatt i mange deler av verden på grunn av tørke, flom, forgiftning og nedbygging til andre formål enn produksjon av mat. Jordvern er derfor et også et godt klimatiltak. Heim kommune må gi dyrkbar jord et sterkt vern. Hvis landbruksjord blir nedbygd, må det over tid gis støtte til nydyrking av tilsvarende areal.

Jeg er ung, og ønsker å være med å påvirke utviklinga av landbruket mange år framover. Stem KrF, så kan vi sammen stå på og finne gode løsninger for matproduksjon og forvaltning av våre naturressurser.

Knut Johan Singstad