Debatt

«Snart valg – velg Pensjonistpartiet»

Vi ser fremover mot valget med optimisme og glede. Hvorfor?

Torstein Larsen er leder i Pensjonistpartiet Orkland. 

ST-debatt

I dag har Pensjonistpartiet 2 representanter i Orkdal kommunestyre. Vår målsetting er 4 i Orkland, men klarer vi 5, da er vi sikret plass i formannskapet. Og hvorfor skal vi ikke klare det, med den gode valglisten og det gode programmet vi har? Vi håper, men det er dere velgere som avgjør. Og vi tror at mange ønsker oss og har tillit til oss slik at vår målsetting kan oppnås. Jeg skal forsøke å fortelle hvorfor dere bør stemme på oss, i tillegg til den erfaringen dere har med Pensjonistpartiet i kommunestyret i Orkdal denne perioden.

Helse og omsorg:

På kommunevalglisten har vi flere som jobber eller har jobbet i omsorgsyrker. Det vil hjelpe oss å forstå utfordringene innen disse svært viktige områdene. Hvorfor sliter vi på områder som hjemmetjeneste, sykehjemmene og barnevernet? Hva kan vi gjøre for å rette på dette?

I vårt program står følgende: «Som parti vil vi arbeide for en god og verdig eldreomsorg. Men like mye vil vi arbeide for at dette skal være en god kommune å vokse opp i for de unge. Derfor sier vi at Orkland skal bli «oppvekstkommunen» og «omsorgskommunen" nummer 1.» Og vi slår fast følgene: «Å investere i befolkningens helse er lønnsomt, både for individet, samfunnet og økonomien!».

En annen viktig sak er at innbyggerne ikke skal være redd for å bli plasser langt borte fra hjemstedet når behovet for sykehjemsplass melder seg. I programmet vårt står det at «Pensjonistpartiet vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun».

Man skulle tro at en relativ rik kommune som nye Orkland ser ut til å bli har råd til å ta vare på de eldre på en god og omsorgsfull måte. Dessverre viser det seg at det ikke alltid har vært tilfelle i de eksisterende kommunene. I hvert fall Orkdal som jeg kjenner best til. Arbeidsforholdene på sykehjem er til tider dårlig, og det er ikke uvanlig at de som arbeider på sykehjem føler seg underbemannet. Som regel er det hele tiden et tidspress. Sykehjemmene i selv er greie. Unntatt deler av Orkdal Helsetun som er gammelt og slitt. Rommene er i seg selv greie. Problemet er tidspresset på de ansatte. Problemet er at det ikke er nok ansatte på jobb på sykehjemmene. De eldre får ikke det de har krav på, nemlig en respektfull måte å leve på. Slik vil ikke Pensjonistpartiet ha det.

Og som investering nr. 1 i kommende periode er et nytt sykehjem. Helst på en kommunal tomt på Orkanger.

Kultur:

For at en kommune skal tiltrekke seg innbyggere og rekruttere fagfolk må det selvfølgelig være arbeidsplasser. Det har vi, og flere får vi, i nye Orkland. Men det er ikke nok. Vi må være en kommune som kan tilby innbyggerne noe på fritiden. Idrett, kunst og kultur. Idrettsanlegg er godt utbygd i kommunen. Men på kultursiden mangler noe vesentlig. Nemlig et fullverdig kulturhus. I vårt program står følgende: «Pensjonistpartiet Orkland vil bygge et fullverdig kulturhus med kino, bibliotek og konsertsaler med nødvendige øvingsrom i sentrum». Og dere vet ut fra erfaring at dette er noe vi brenner for. Vi minner dere på vårt engasjement da denne saken var aktuelt for ikke så lenge siden. Dessverre gikk muligheten fra oss da, men det kommer nye muligheter. Forhåpentligvis i et tett samarbeid med private aktører. Da kan muligheten åpne seg.

Sentrumsutvikling:

For en kommune er det viktig å ha et funksjonelt sentrum. Det har vi i Orkland. Og for å utvikle dette videre er det enkelte selvpålagte rammer som vil hjelpe oss med det. Et hjelpemiddel er det vi kaller «den røde streken». Etablering av detaljhandel skal være innenfor denne streken for å styrke sentrum. Ved gjentatte anledninger, over flere år, har «den røde streken» vært oppe til debatt i politiske fora i Orkdal. Og hver gang har det skapt skarpe fronter. Og det som skaper debatt er hvem og hva som skal tillates etablert utenfor streken. Ja, vi erkjenner. PP har tøyd disse grensene, men vi har aldri sådd tvil om nødvendigheten av å ha noe som disipliner oss. Det har vært mange kamper omkring dette og hver gang har flertallet landet på at slik skal det være. Selv om sterke krefter innen eiendom og handel, og enkelte sterke politikere, har presset på for å få etabler seg utenfor streken.

Men vi ser ikke bort fra at vi må ta en debatt om det kan finnes alternativ til dagens «røde strek». En metode som forener oss i stedet for å skape splid. En slik debatt vil vi ta del i.

Primærnæringer:

Selv om Orkdal, og snart Orkland, kan kalles for industrikommune nr. 1 så har ikke vi glemt primærnæringene. Dette er viktige næringer i kommunen. Især når vi regner med arbeidsplasser som følger av landbruket. Men rekrutteringen til primærnæringene har hatt og har utfordringer. I vårt program setter vi fokus på dette og skriver:

«Pensjonistpartiet Orkland vil opprettholde landbruksstrukturen i kommunen og arbeide for en levedyktig jordbruksnæring. Vi vil arbeide for å høyne statusen for landbruket og fiskeriyrket og motivere unge til å satse på disse yrkene».

Andre saker:

Slik kunne jeg fortsette å skrive. Område for område. Det ville bli for langt. Les heller hele programmet. Men en utfordring vil jeg ta med før jeg slutter. Enslige foreldre med barn som ønsker å delta i aktiviteter, for eksempel innen idrett. Disse har det mange ganger tøft. Vi ønsker ikke at barn skal ekskluderes fra fritidsaktiviteter på grunn av foreldres økonomi. Derfor skriver vi:

«Pensjonistpartiet Orkland vil ha egne støtteordninger for enslige forsørgere som har barn under 18 år, slik at idrett og fritidsaktiviteter ikke blir et for stort økonomisk løft»

Helt il slutt: Selvfølgelig har vi tatt med vår kjernesak, selv om den strengt tatt er en sentral sak: Det gjelder den urettferdige underreguleringen av pensjoner for gifte og samboende pensjonister. Der skriver vi at vi vil «arbeide mot sentrale myndigheter med sikte på å justere pensjonene i trå med lønnsøkningen i det ordinære arbeidsliv». Det skulle være en selvfølge for alle partier. Men slik er det ikke. De andre partiene har lukket øynene og latt dette skje. Uten unntak.

Kjære leser; du er vel lei store ord. Jeg forstår hvis du sier; Alvorlig talt, politiker, vi ber bare om dette: Kom og rydd opp i dette her! Og ikke la det bare bli med prat. Vi er parat, men for å følge opp saker må vi bli større slik at vi kan sette makt bak våre krav. Det kan dere gjøre noe med.

Godt valg.