Debatt

Et kommunevalg for ungdom

Vi i Norge er så heldige at vi lever i et demokrati. Ved kommune- og fylkestingsvalget 9. september så har du muligheten til å bestemme hvem som skal styre Skaun kommune på dine vegne de 4 neste årene.

- Ved valget har du en mulighet til å fortelle politikerne med stemmen din om hvilke saker som er viktigst for deg som innbygger, skriver Martin Talsnes Engen. 

ST-debatt

Men det er ikke bare vi politikere som skal velges, det er også den politikken som skal føres. Der har du en mulighet til å fortelle politikerne med stemmen din om hvilke saker som er viktigst for deg som innbygger. Dette er demokrati i praksis, men for at demokratiet skal fungere så er det viktig at så mange som mulig bruker stemmeretten sin. Valgdeltakelsen i Norge er synkende, og særlig ved kommune- og fylkestingsvalget så ser vi at det er færre som benytter seg av stemmeretten. At ungdom bruker stemmeretten sin er viktig. Ungdom er fremtidens arbeidstakere og tjenestemottakere, og politikken som blir ført vil ha konsekvenser for fremtiden vår.

Derfor ønsker vi i Skaun Arbeiderparti å sikre at barn og unge har det best mulige grunnlaget for en trygg oppvekst. Vi må sikre at alle har like muligheter til å ta utdanning og delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Gjennom et gratis skolemåltid i ungdomsskolen, flere plasser på kulturskolen og mer praksis i teoritunge fag så kan vi utjevne forskjellene og skape muligheter for alle. Det må settes inn en større innsats mot mobbing, og det må et tettere samarbeid til mellom barnehage, skole, MOT og kultur- og idrettstilbud. Vi må tenke helhetlig fra barnehagen og helt opp til ungdomsskolen, og samfunnet rundt må ta en større del i MOT-arbeidet. For å skape trygghet så trenger vi voksne i skole og barnehage som både ser og hører deg. Derfor vil vi tilrettelegge for at ufaglærte kan ta fagbrev og at man har mulighet til å ta relevant videreutdanninger.

En viktig jobb er å involvere ungdom i de beslutningene vi tar i kommunen. Ungdomsrådet må få gode vilkår for sitt arbeid. De bør være en egen post på kommunens budsjett og må tas med på råd i saker som omhandler barn og unge. Sammen med ungdommen så kan vi skape gode fritidstilbud av unge for unge, som kan være alternativer til dagens kultur- og idrettstilbud.

Skaun Arbeiderparti har en stor forkjærlighet til lærlinger. Lærlinger får en praktisk og teoretisk utdanning nært på arbeidslivet som gjør de godt rustet til å møte faglige og praktiske utfordringer i arbeidshverdagen. I dag tar Skaun kommune inn lærlinger i Helsearbeiderfaget og Barne- og Ungdomsarbeiderfaget, noe som er veldig bra, men vi i Skaun Ap ønsker å få på plass læreplasser i flere forskjellige fag. Vi har et potensiale innen fag som kokk, renhold, vaktmester og kontorfag blant annet. Det er også viktig for oss at lærlinger har veileder med lik kompetanse som faget lærlinger skal ta fagbrev i, f. eks så bør Helsefaglærlinger ha en veileder med fagbrev i helsefag. Vi mener at det viktig at man har mulighet til å fullføre utdanning i nærheten av der man bor og at man ikke skal trenge å flytte ut av hjemkommunen sin for å få læreplass!

Mange sier at kommunevalg er et personvalg, noe som er riktig til en viss grad. At man kjenner de som stiller til valg har mye å si for hvem man stemmer på, men til syvende og sist så er det politikken som føres som påvirker hverdagen din. Stemmer du Skaun Arbeiderparti så skal vi jobbe for at ungdom får gode oppvekstsvilkår og at du får være med å påvirke hvordan Skaun kommune, ditt hjem, skal være i fremtiden!