Debatt

Orkland Senterparti om samferdsel og infrastruktur

Orkland er et knutepunkt når det gjelder transport på vei og sjø. Dette fordrer at veiene må ha gode tiltak mot støy og gode løsninger for myke trafikanter.

Brage Syrstad, Linn Østgård og Jo Amund Skålholt er listekandiater for Orkland Sp. 

ST-debatt

Senterpartiet arbeider målbevisst mot både regionale og sentrale myndigheter for å gjøre denne situasjonen bedre.

Både fylkesveiene og E 39 må vedlikeholdes/asfalteres og utbedres/nybygges på en slik måte at den tilfredsstiller dagens krav til person- og godstransport. Gode kommunikasjonsforbindelser er en forutsetning for bosetting i hele Orkland. For å få mer næringsaktivitet i Agdenes vil Senterpartiet arbeide for at det etableres nye tverrforbindelser mellom Agdenes og Snillfjord. Dette vil også være viktig for styrke kommunens beredskap og bidra til å knytte Trøndelagskysten sammen på en god måte.

Senterpartiet arbeider for at Orkdalspakken skal realiseres så snart som praktisk mulig. Dette innebærer at vi vil ha gulstripe på FV 710 (Råbygda – Valset), FV 65 (Bårdshaug – Surnadal) og FV 700 (Storås – Berkåk). E39 forbi Orkanger må legges mest mulig i tunnel uavhengig av framtidig trasevalg og oppgradering av veien i Gjølmeslien. I tillegg må disse veiene ha en slik standard at de kan brukes av såkalte modulvogntog (25m).

Tilrettelegging for gående og syklende må skje ved at man får gode løsninger over Forve bru og gang- og sykkelveier på strekningene: Torshus-Svorkmo, Travparken-Blåsmo, langs veien opp Sundlibakkan, fra Forve og opp Hemneveien, og gang/sykkelfelt over Grønørbrua (Vigorbrua), FV701 – Heggøya/samfunnshuset, Ulebergsvingeneog til avkjørsel Frilsjøen, Jåraveien – Losbrua, Moflata – Margretehaugen og fra Å sentrum og nordover, Lysheim skole – Mølnhaugan.

Fylkesveiene som ikke inngår i Orkdalspakken er i svært variabel tilstand. Eksempler på slike veier er Resdalsveien, veien til Ustjåren, Sundlibakkan, Klinglien, veiene til Hoston og Laksøybygda og strekningen Vassbygda-Værnes. Senterpartiet vil arbeide hardt for at det blir bygd nye veier eller at det gjennomføres en kraftig opprustning av veiene i disse områdene. Senterpartiet vil også arbeide mot fylkeskommunen for å sikre at flere av fylkesveiene får fast dekke.

Orkland kommune har de siste årene satset på utbygging av vann og avløp i større områder i kommunen. Senterpartiet har vært en pådriver i denne utviklinga og vi vil også i neste valgperiode arbeide for at de vedtatte utbyggingene blir realisert og at nye områder får dette tilbudet.

Senterpartiet vil i kommende periode satse på disse områdene:

Etablere tverrforbindelsen mellom Lensvik og Krokstadøra.

Arbeide opp mot fylkeskommunen for godt vedlikehold og utbedring av fylkesveiene.

Arbeide for gode hurtigbåtforbindelser mellom Lensvik og Trondheim.

Ferjeforbindelse mellom Værnes og Moldtun.

Arbeide for gjennomføring av Orkdalspakken.

Videreutvikle Orklaparken mot sør og bidra til utvikling av turveier og turstier i hele kommunen.

Satse på utbygging av løsninger for myke trafikanter.

Videreutvikle Orkanger havn på en miljømessig god måte.

Felles takstsone i hele Orkland.

Arbeide for ei trafikksikker og god løsning for E39 i Klett-krysset.

Arbeide for å videreutvikle bybusstilbudet i områdene Orkanger-Råbygda-Fannrem.

Arbeide for at flest mulig innbyggere får tilgang på kommunale vann- og avløpsløsninger.

Vil du ha satsing på samferdsel og infrastruktur i hele Orkland ?

Da må du stemme Senterpartiet!