Skogen – et gjengrodd problem eller løsningen på klimakrisa?

Landet vårt gror igjen. Færre beitedyr betyr mer kratt og lauvskog.

- Skogens ressurser må utnyttes, ikke stå ubrukt, mener Egil Berntsen fra Rennebu Arbeiderparti. 

ST-debatt

Vi vet at klimaskog vil være ett av de viktigste bidragene til å løse klimakrisa. Da må vi plante, skjøtte og hogge mer skog, og bonusen vil være flere arbeidsplasser i Rennebu og andre skogkommuner.

I Rennebu, som mange andre kommuner, finnes det flere skogeiere som knapt kjenner verdien av sin egen skog. Kanskje er det noen som har arvet en eiendom med noen tilhørende skogteiger som ikke nødvendigvis er så lett å finne. Mange av disse skogeierne har verken kunnskap eller mulighet til å pleie skogen sin. I Rennebu har vi mye skog, og et enormt potensial til å utnytte ressursene som ligger i dette grønne, flotte landskapet.

De fleste skogeiere i Trøndelag samarbeider med Allskog for å hugge klasse 5, det vil si hogstmoden skog. De tilbyr også planting, noe som er påkrevd dersom man ikke skal bruke området til andre formål. Det er viktig å plante nye trær for å bevare muligheten for CO2-opptak. Når Allskog har gjort sitt, kommer skogbrukssjef i Rennebu kommune, Ståle Solem på befaring etter tre år. Dette sikrer god kommunikasjon med skogeieren, og tiltak settes i gang dersom området ikke er planta enda. Slike dialoger ønsker vi mer av, for å gi skogeieren den kunnskapen som trengs.

Gran og furu gir store, rette stammer og godt material. I tillegg lagrer de store mengder CO2. Vi ønsker mer av denne typen produktiv skog. Bjørk er fint til ved, men egner seg dårligere til andre formål. Hvis vi ser rundt oss er det gjerne lauvskog vi finner mest av. Det er i slike områder vi snakker om at skogen og kulturlandskapet gror igjen. Disse trærne ødelegger tilveksten til gran og furu, og ungskogpleie er derfor av svært stor betydning når skogen skal hugges igjen om 80 år. For å sikre at ungskogpleie blir utført, ønsker vi mer ressurser til feltarbeid. En regional skogforvalter kan være løsningen for å følge opp skogeiere som bør utføre ungskogpleie. En vinn-vinn situasjon der vi sikrer arbeidsplasser til de som ønsker å utføre jobben og vi lagrer mer CO2 og øker den økonomiske gevinsten i skogen. Hvis vi i tillegg legger til rette for at alle skogeiere innenfor ei grend i bygda har et skogeierlag, kan én oppnevnt leder sørge for å holde oversikt over skogteiger som bør pleies og hugges.

Skogens ressurser må utnyttes, ikke stå ubrukt. Det har vi ikke råd til.

Egil Berntsen, 3. kandidat

Rennebu Arbeiderparti