Debatt

Vi må gi de eldre ny verdi

Maj Britt Svorkdal Hess, Rasmus Skålholt og Hallgeir Mjønes er listekandidater for Orkland Sp. 

ST-debatt

Orkland Senterparti om eldreomsorg

Orkland Senterparti tror at en bedre eldreomsorg er å tenke nytt om alderdommen. Vi må gi de eldre ny verdi og bidra til å skape forventninger om at livet er godt å leve. Framtidas eldre stiller andre og større krav til det gode liv i alderdommen. Lokalsamfunnet og kommunen må bidra til å legge liv til årene.

Orkland Senterparti vil at våre eldre skal ha en aktiv alderdom og bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Forebyggende helsearbeid er derfor en viktig faktor. For å få til dette må vi ha en politikk som stimulerer til et aktivt liv. Ferdigstillelsen av Folkehelsesentret vil være et svært godt bidrag for god fysisk helse for alle aldersgrupper. Når noen trenger hjelp er det viktig at vi har gode hjemmebaserte tjenester og rehabiliteringstilbud.

Dessverre er det slik at antall demente er økende. For at de demente skal ha best mulig livskvalitet, så vil Senterpartiet oppgradere tilbudet med å utvikle en landsby for demente etter nederlandsk modell. Noen demente kan dessverre være utagerende og Orkland kommune bør etablere en skjermet avdeling med sterk kompetanse for denne gruppen.

Tiltak vi vil prioritere er:

Arbeide for mindre medisinbruk i eldreomsorgen.

Desentralisert hverdagsrehabilitering.

Ansette flere sykepleiere i eldreomsorgen.

Forpliktende samarbeid mellom brukere, pårørende og kommunen som tjenesteyter.

Utvikle/bygge nytt Orkdal helsetun og et bedre tilbud på Orkanger.

Bidra til at frivilligheten, barnehager og skoler får bidra til en bedre hverdag for de eldre.

Arbeide for at alle sykehjem blir «Livsgledesykehjem».

Bidra til etterutdanning og videreutdanning av helsepersonell.

Flest mulig hele stillinger.

Styrke dagsentertilbudet til de eldre.

Bidra til å hjelpe de eldre med digitale tjenester.

Sykeheimsplasser må gis brukerne så nært heimplassen som mulig.

Videreføre den desentraliserte sykepleierutdanningen.

Styrke hjemmebasert omsorg.

Omsorgsboliger må organiseres som bokollektiv.

Ta i bruk velferdsteknologi der det er naturlig.

Orkland Senterparti om helse og sosial:

I dagens samfunn er det mange som sliter med dårlig helse, både psykisk og fysisk, og som kan ha vansker med å stå i en ordinær jobb og dermed ha en normal inntekt. Senterpartiet vil legge til rette tilbud slik at hverdagen blir så god som mulig for de som sliter.

Tiltak som må videreføres eller kan etableres er:

Godt tilbud innen rustjenesten og psykisk helse.

Orkdalstorget og Sampro.

Styrket helsesykepleiertjeneste.

Tilpasset jobbtilbud.

Godt botilbud for vanskeligstilte.

Bidra til at Familiens Hus blir et godt tverrfaglig tilbud til barn og familier.

Tiltak til barnefamilier med svak økonomi.

Vil du ha gode og nære tjenester innen eldreomsorg og helse og sosialtjenester ?

Da må du stemme Senterpartiet! Vi har gjennomføringskraften.