Debatt

Heltidskultur og en ansvarlig arbeidsgiver

Arbeid for alle har alltid vært Arbeiderpartiets jobb nr.1.

Ansatte i Skaun kommune skal ha mulighet til å ta videreutdanning for å øke kompetansen sin, skriver Martin Talsnes Engen. 

ST-debatt

I Norge så er vi så heldige at vi har lav arbeidsledighet og et trygt, organisert arbeidsliv, selv om vi ser at sterke krefter i samfunnet ønsker å rasere den Norske modellen som vi har kjempet hardt for. Forutsigbare arbeidsoppgaver, stabile arbeidsforhold og en lønn man kan leve av er viktig for at vi skal klare å leve trygge og selvstendige liv som gir muligheter til å realisere seg selv. Folk flest i Norge lever innholdsrike liv på fritiden sin. Vi reiser verden rundt, benytter oss av de vakre naturopplevelsene Norge har å by på, jobber som frivillige, deltar på kultur- og idrettsarrangement og har mangfoldige hobbyer. Det trygge arbeidslivet vi har i Norge med gode lønn- og arbeidsvilkår og 8timers arbeidsdag er det som gir grunnlaget for at vi kan leve rike og aktive liv. Og det skal vi fortsette med! Derfor trenger vi politikere som tar arbeidsgiverrollen på alvor og benytter de verktøyene vi har for å sikre arbeidsfolk i hverdagen!

Den aller viktigste saken for Skaun Arbeiderparti er heltidskultur. Med heltidskultur så mener vi å innarbeide en kultur i Skaun for å lyse ut hele, faste stillinger når vi oppretter nye stillinger og jobbe for at når deltidsstillinger i kommunen blir ledige så skal det vurderes om de skal økes til hele stillinger. Vi ønsker at heltid skal være en rettighet, men deltid skal være en mulighet. For noen så er deltid det optimale både i forhold til familie, fritid og egen helse. Det har vi respekt for og ingen skal tvinges inn i stillinger de ikke klarer å gå! Men for veldig mange er det slitsomt å gå på årevis i ufrivillig deltid. Når man hele tiden er avhengig av at man får ekstravakter for at man skal ha råd til livsopphold, familie og fritid så gir det lite rom for å planlegge fritid, man får et uforutsigbart familieliv og det gir økonomisk utrygghet. Man må takke ja til alle vakter man får tilbud om, for du vet ikke om man får nok vakter neste uke. Planer blir satt på vent, og ønsker man å etablere seg og få seg egen bolig så har man ikke noe å stille opp med i banken med en liten stillingsbrøk. Å leve livet med telefonen i hånden og vente på vakter er ikke godt for noen!

Heltidskultur er også god likestillingspolitikk. Det er en kjensgjerning at problemene med ufrivillig deltid er størst i helsesektoren og at flertallet er kvinner. Det å ha en lønn å leve av og ikke være avhengig av en partner med god inntekt for å få lån og eie egen bolig er viktig for selvfølelsen og økonomisk uavhengighet. Når man har en deltidsstilling så er man gjerne bort flere dager i uken. Ikke bare mister man som ansatt kontinuiteten i hverdagen, det gjør også dine kolleger og brukerne. Det er essensielt for både brukere og ansatte at de som er på jobb er kjente fjes. Det gir trygghet, kontinuitet, forutsigbarhet og stabilitet for alle.

Heltidskultur er ikke noe vi får til over natten. Det er noe vi må jobbe målrettet med over mange år og som vi må ha fokus på hele tiden. Vi politikere må sørge for at når vi oppretter nye stillinger så skal de være hele stillinger og at vi lager rammer for å kunne øke stillinger. Det krever også tett samarbeid mellom oss politikere, administrasjon, tillitsvalgte og ansatte. Trepartssamarbeidet er grunnsteinen i det organiserte arbeidslivet. Vi må verne om det og styrke det. Tillitsvalgte skal være involvert i alle prosesser, tas med på råd og bli hørt. Bare i felleskap så kan vi løse deltidskrisen og i felleskap skal vi komme i mål!

Vi i Skaun Arbeiderparti ønsker også å satse på kompetanse for våre ansatte. Ansatte i Skaun kommune skal ha mulighet til å ta videreutdanning for å øke kompetansen sin, utvikle seg faglig og få nye utfordringer. Det skal også legges til rette for at ufaglærte skal kunne ta fagutdanning, samtidig som vi skal fortsette å ansette lærlinger, få lærlinger i flere forskjellige fag og sørge for at lærlinger har veiledere med fagutdanning. En sentral del av ansvaret vi har som arbeidsgiver er å sørge for et godt HMS-arbeid. Ansattes verneombud skal være godt rustet med kompetanse til å utøve arbeidet sitt, de skal ha tid til å følge opp HMS-arbeidet og det skal være lav terskel for å varsle om feil og mangler på arbeidsplassen. De ansatte skal ha tilgang til nødvendig verneutstyr og hjelpemidler som ikke bare gjør arbeidshverdagen trygg, men også gjøre det lettere å stå i full stilling hele arbeidslivet ut!

9. september er det du som bestemmer hvem som skal være arbeidsgiver for alle de dyktige ansatte vi har i Skaun kommune som sørger for at Skaun har tjenester av høy kvalitet. Det er sykehjem, hjemmetjeneste, skole, barnehage, kultur- og idrettstilbud, vann- og avløp, PPT, helsestasjon og alle tjenestene vi tilbyr som vi alle bruker. En stemme til Skaun Arbeiderparti er en stemme for et organisert arbeidsliv, hele stillinger og en ansvarlig arbeidsgiver!