Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) – store muligheter for den enkelte og for samfunnet

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å slå sammen de 7 fagskolene til en felles slagkraftig enhet, for å møte et sterkt økende behov for kompetanse innen mange fagområder i regionen.

Chr. Thams fagskole er samlokalisert med Meldal videregående skole. 

ST-debatt

Fagskolen har eksistert i Trøndelag i over 50 år, men det er fortsatt svært mange som ikke kjenner de ulike fagområdene og mulighetene en fagskoleutdanning gir. Vi ser derfor at det er et stort behov for å informere både potensielle studenter, regionens arbeidsliv og hele befolkningen generelt om høyere yrkesfaglig utdanning sine tilbud.

Hva er en fagskole?

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) ligger på nivå over videregående opplæring. Ved inntak til fagskole stilles det som regel krav om fag-/svennebrev eller tilsvarende. Fagskolen har en varighet på fra et halvt til to år. Som et eksempel gir to-årig fagskole innen tekniske fag studentene anledning til å bruke tittelen fagskoleingeniør.

Eksempel på ulike fagretninger som tilbys på de ulike offentlige fagskolene i Trøndelag er: Maritime fag (dekksoffiser, maskinoffiser), bygg- og anleggsfag, tekniske fag, helsefag, elektrofag, klima, energi og miljø og reiseliv.

Fagskolen har tett samarbeid med aktuelt arbeidsliv og gir utdanning med høy relevans for arbeidslivet. Den gir en relativt kort, praktisk og i hovedsak erfaringsbasert utdanning. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning 2018, § 4). Fagskolen tilbyr både heltidsutdanning og deltids/nettstøttede utdanningstilbud. Det er derfor mange studenter som kombinerer fagskoleutdanning med jobb.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Fagskolen i Trøndelag er desentralisert, og sektoren består i dag av 7 offentlige fagskoler som er spredt rundt om i Trøndelag. De ulike fagskolene er samlokalisert med videregående skoler i Ytre Namdal, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Gauldal og Meldal. I tillegg gjennomføres deltidsutdanninger i Røros og i Namsos.

Det er til sammen 700 studenter i de offentlige fagskolene i Trøndelag i dag – men antall studenter forventes å bli mye høyere.

Utvikling i sektoren nasjonalt

Det er satt stort fokus på fagskolen på nasjonalt nivå de seinere årene. Det er bl.a. synliggjort i en offentlig utredning fra 2014. Mange av forslagene i utredningen ble fulgt opp i Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden i 2016. I 2018 ble også lov om høyere yrkesfaglig utdanning betydelig revidert. Ny lov og forskrift innebærer bl.a. en betydelig styrking av studentenes rettigheter, innføring av studiepoeng og bruk av gradsbetegnelser. I tillegg er det krav til en styresammensetning som sikrer representasjon fra arbeidslivet. Det er betydelig interesse fra nasjonale myndigheter, næringslivet og partene i arbeidslivet for å løfte fram og synliggjøre fagskolen som et attraktivt utdanningsvalg.

Chr. Thams fagskole er en av sju fagskoler som om et knapt år slås sammen til Trøndelag Høyere Yrkesfagskole (THYF). 

 

Utviklingen i Trøndelag

Etter sammenslåingen av fylkeskommunene i Trøndelag er det opprettet et felles og meget kompetent styre for fagskolene. I tillegg er det vedtatt at de 7 offentlige fagskolene skal slås sammen til en enhet under navnet Trøndelag Høyere YrkesFagskole (THYF) fra august 2020. Vedtaket innebærer ikke at all fagskoleutdanning skal samles på ett sted. Det er fortsatt viktig at tilbudene skal gis i hele fylket. Vi skal imidlertid samordne oss, få en felles ledelse, felles retning og videreutvikle det gode tilbudet vi har i dag. Det er betydelig innovasjons- og utviklingsaktivitet i sektoren i tett samarbeid med arbeidslivet. Nye tilbud som skal igangsettes, eller planlegges er f.eks.:

Klima, energi og miljø og Reiseliv– settes i gang høsten 2019 etter betydelig påtrykk fra næringslivet.

Barsel- og barnepleie – settes i gang i høst.

Ledelse i havbruksoperasjoner – tilbudet er NOKUT-godkjent, men ikke igangsatt foreløpig. I tillegg arbeides det med å utvikle et studietilbud innen Ledelse i akvakultur.

Natur- og kulturguide – tilbudet er ikke igangsatt, men planlegges i et samarbeid mellom Oppdal videregående skole, Stjørdal fagskole og Lofoten reiselivfagskole.

Oppvekstfag – under planlegging både i Meldal og på Levanger.

Helseadministrasjon – under planlegging etter oppdrag fra Helse Midt-Norge.

Sirkulærøkonomi – under planlegging etter initiativ og aktiv deltakelse fra arbeidslivet.

Trøndelag høyere yrkesfagskole har store muligheter for videre utvikling i tida framover. Vi har som mål å nå ut til flere studenter innenfor ulike bransjer. Vårt ambisiøse mål er at vi skal ha en betydelig økning av studenttallet i årene framover. Det som imidlertid er enda viktigere, er at vi skal gi relevant og etterspurt utdanning som bidrar til videre vekst og utvikling i hele Trøndelag.