Debatt

Om åpenhet og politisk ansvar

Enhetsleder ved Orkdal helsetun mottok et brev fra en tidligere pårørende der det ble beskrevet flere opplevelser og forhold som ble opplevd som kritikkverdige, fra perioden 2017-2019.

Politikerne er blitt orientert om planer for å øke kompetansen ved helsetunet. 

Hanne Nyhus er leder i hovedutvalg for helse og mestring i Orkland kommune, og har signert innlegget sammen med Sigrun Karen Hoseth. 

ST-debatt

Kopi av brevet ble også sendt til utvalgsleder i hovedutvalg Helse og mestring, og til leder og to brukerrepresentanter i samarbeidsutvalget.

Etter Offentlighetsloven blir alle brev til kommunen som inneholder opplysninger om personlige forhold unntatt offentlighet. Alle kan be om innsyn i et slikt dokument, og kan da få det utlevert med personopplysningene sladdet.

Klager ble invitert til et møte med enhetsleder og kommunalsjef for å gå igjennom innholdet i brevet og for å gi innspill til forbedring. Klager ble også spurt om hun kunne komme på møte i samarbeidsutvalget ved helsetunet for å fortelle sin historie der, og det takket hun ja til.

På hovedutvalgsmøte 12/5 ble det lagt opp til en bred orientering under saken eventuelt etter spørsmål fra Rødt. Ingen hadde på forhånd bedt om at brevet skulle legges frem på møte slik det er hevdet i avisa-ST.

Selv om selve brevet var unntatt offentlighet var det mulig å orientere grundig om innholdet uten å røpe personlige forhold. Orienteringa hadde nok ikke vært annerledes om brevet hadde blitt lagt ved saken.

Enhetsleder ved helsetunet, Sissel Høydal fortalte om det arbeidet som er gjort de siste årene med tanke på kvalitetsforbedring, og vi fikk høre om en treårs- periode preget av mange tøffe tak, og som sakte men sikkert har gitt positive resultater. Resultatet av brukerundersøkelser og stor nedgang i sykefravær er indikatorer som støtter dette. Som Høydahl sier; det tar tid å snu skuta, og vi er enda ikke helt i mål. Det er ikke godt nok når pårørende opplever å ikke bli møtt på en profesjonell måte, men for å få bukt med dette, er hun som leder avhengig av å få beskjed.

Det ble videre orientert om planlagte tiltak i forbindelse med klagen og planer om videre arbeid i samarbeidsutvalget. Disse samarbeidsutvalgene som etter kommunesammenslåingen nå er opprettet på alle helsetunene i kommunen, ledes av en politiker fra hovedutvalget og har representanter fra pårørende, ansatte, eldreråd samt enhetsleder. Dette er en felles arena for samarbeid, og en av de viktigste oppgavene framover er å bidra til at pårørende som gruppe og som ressurs blir involvert i større grad. Dette skal igjen bidra til bedre kommunikasjon og at pårørende føler seg trygg på å si ifra om uakseptable hendelser når de oppstår.

Det ble også orientert om planene for å øke kompetansen ved helsetunet. Det er inngått et samarbeid med Christian Thams fagskole, der det blir lagt til rette for at ufaglærte som allerede jobber i tjenesten, og har tilstrekkelig praksis, går igjennom et tilpasset undervisningsløp og kan ta fagbrev som helsefagarbeider. Første klasse starter til høsten.

Hovedutvalget sa seg fornøyd med orienteringen og de planlagte tiltakene, også representanten fra Rødt bekreftet at han var fornøyd med svarene han hadde fått på sine spørsmål.

Representanten Verme fra Rødt ønsket likevel å opprettholde sitt forslag om å gjøre dette om til en politisk sak for å kunne oversende behandlingen av denne saken til arbeidsgiverutvalget.

I følge delegeringsreglementet som ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre for 6 måneder siden, skal saker som omhandler kvaliteten på tjenestetilbudet behandles i hovedutvalget. Arbeidsgiverutvalget har en helt annen rolle. Det ble stemt over hvorvidt saken skulle settes opp som politisk sak, og forslaget til rødt fikk to stemmer og falt.

Tirsdag i denne uka var det møte i samarbeidsutvalget ved Orkdal helsetun. I tillegg til de faste deltakerne møtte også hovedutvalgsleder og kommunalsjef for helse og mestring. I første del av møte var pårørende/klager invitert, og hun fortalte om sine opplevelser i henhold til det brevet hun hadde skrevet. Det var en veldig grei gjennomgang, og pårørende fikk forståelse for at dette hadde vært vanskelig.

I møte videre ble det lagt frem hva som hadde vært jobbet med de siste tre årene. Det kom klart fram at arbeidet de siste årene har hatt tydelig fokus på ledelse, fag, lage gode strukturer og prosedyrer, og holdningsarbeid med fokus på å ansvarlig gjøre hver arbeidstaker – alt dette er tunge prosesser som det tar tid å innarbeide å få på plass. Vi traff dedikerte ansatte som kunne fortelle at helsetunet er en helt annen arbeidsplass nå enn det var for noen år siden. De har stor tillit til sin enhetsleder, selv om det har vært mange tøffe prosesser. Samtidig var de tydelig på at mange ikke orker en ny tur «ned i gjørma» med stadig negative medieoppslag. Det føles urettferdig når bare de negative tingene får oppmerksomhet og ingenting av den gode jobben som er gjort blir sett eller verdsatt. De føler seg uthengt, og det er ikke stas å fortelle at de jobber på Orkdal helsetun. Flere vurderer å slutte.

Torstein Larsen, Berit Westrum Johansen, Peter Verme og Mona Størdal spør i et leserinnlegg i Avisa- ST om ikke vi som politikere skal engasjere oss, og om ikke vi har et ansvar? Jo selvfølgelig har vi det. Vi har tatt det ansvaret kommunestyret har sagt at vi skal ha. Vi mener vi har behandlet denne saken på en god og redelig måte innenfor de retningslinjene som foreligger.

Vi har gjennom både et langt arbeidsliv og politisk engasjement hatt helse og omsorg øverst på lista. Det føles derfor merkelig at en blir mistenkt for å dekke over feil og mangler og å holde ting skjult. Vi kan forsikre om at så ikke er tilfelle. Vi politikere har kanskje forskjellig syn på hvilken fremgangsmåte som er best. Vi tror ikke at en diskusjon i arbeidsgiverutvalget, eller det å henge ut ansatte i avisinnlegg fører til konstruktive løsninger. Det finnes utrolig mange ufaglærte som gjør en kjempejobb – som er gode på omsorg og møte med mennesker.

Vi ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort og som fremdeles pågår. Vi tror vi får de beste resultatene i tett samarbeid med pårørende, ansatte og ledere og vi opplever at vi alle har det samme målet – God kvalitet på eldreomsorgen, fornøyde brukere og pårørende.

Avslutningsvis vil vi berømme hun som skrev klagebrevet. Det har hele tiden vært viktig for oss at hun har følt seg hørt og ivaretatt. Hennes innspill har allerede gitt oss flere gode ideer å jobbe videre med i samarbeidsutvalget.