Forkaster regjeringens tafatte kompetansereform

En seier for alle som har kjempa for en kompetansereform, fagskoler, og at ingen arbeidsfolk skal gå ut på dato.

Jorodd Asphjell (Ap) 

ST-debatt

Arbeiderpartiet har sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet forhandlet frem en enighet om seks konkrete forslag til en kompetansereform.

Arbeiderpartiet har i flere år jobbet for en kompetansereform, og nå tvinger vi regjeringen til handling og har utarbeidet seks konkrete forslag som faktisk fører til en kompetansereformen for livslang læring,

Et realt løft for fagskolene

Den største endringen skjer innenfor fagskolene. Der sikrer vi flertall for et historisk løft for fagskolene, med en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye studieplasser årlig over fem år.

Det betyr 1000 flere studieplasser på høyere yrkesfaglig utdanning allerede fra høsten av, og disse 1000 plassene kommer i tillegg til det regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett.

Ingen skal gå ut på dato

Et annet viktig moment som Arbeiderpartiet nå får gjennomslag for er retten til kompetansepåfyll.

Vi har gått et stort steg i retning av å sikre alle arbeidstakere en lovbestemt rett til kompetansepåfyll, for ingen skal frykte å gå ut på dato i jobben sin. Derfor setter vi nå i gang et utredningsarbeid for at dette skal kunne bli en realitet.

Koronakrisen har ført til at rekordmange står utenfor arbeidslivet; enten arbeidsløse eller helt eller delvis permitterte. Det gjør kompetansereformen desto viktigere, mener Solberg:

Arbeidslivet, både arbeidstakere og arbeidsgivere, står ovenfor store omstillinger etter koronakrisen, som virkelig veltet om på hverdagen til folk. Derfor er det spesielt viktig at vi sørger for et kompetanseløft for alle som trenger det.

Høyre-regjeringen leverte et luftslott

Da kompetansereformen ble lagt frem av høyreregjeringen 22. april i år, var det klart for Arbeiderpartiet og opposisjonen at regjeringen la frem et luftslott.

I praksis ville regjeringen sendt regningen til arbeidstakere og bedrifter; de måtte tatt regningen for etter- og videreutdanning selv. Forslaget var klassisk høyrepolitikk som ikke ville gitt alle muligheten til å lære hele livet, eller sette Norge i stand til å håndtere den omstillingen arbeidslivet nå står ovenfor med koronasituasjonen. Det får vi nå ryddet opp i med denne enigheten.

Endrer finansieringssystemet for å sikre mer etterutdanning

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler har vært en av de store barrierene for å få til god etterutdanning. Arbeiderpartiet får nå gjennomslag for endringer som gir sterke insentiver til å endre dette slik at universitetene og høyskolene skal være i stand til å møte etterspørselen om kompetansepåfyll.

Vi sørger for at universiteter og høyskoler skal være i stand til å opprette mindre og fleksible fag og emner som arbeidslivet etterspør, og som kan tas i kombinasjon med jobb, ved å få på plass et nytt finansieringssystem for dem.

Systemet skal lages i tett samarbeid med utdanningssektoren og arbeidslivet.

Jorodd Asphjell

Utdanning- og forskningskomiteen

Arbeiderpartiet