Debatt

43 meter flatt tak i Orkanger sentrum

Planen for ST-kvartalet kommer nå til sluttbehandling.

ST-bygget er i planforslaget foreslått med tre etasjer mot Orkdalsveien.  Foto: Norconsult

ST-debatt

Det store spørsmålet er om 42,6 meter med flatt tak i 12 meters høyde er det vi skal ha vis a vis Jenssen-gården og biblioteket, og i forlengelsen av det gamle apoteket. Dette er tre identitetsbærende bygg i Orkanger sentrum.

For lita tomt
Høringsrunden har gitt en rekke tunge innvendinger mot forslaget som rådmannen likevel anbefaler, riktignok under en viss tvil. Det grunnleggende problemet er at utbygger nekter å kjøpe tilleggsareal som gjør det mulig å bygge i dybden. Korpshuset og to boliger kan innløses, men blir i stedet liggende i slagskyggen til ei diger boligblokk. Målet er å få flest mulig leiligheter inn på minst mulig tomt, noe som er lett å forstå hvis en bare skal ta økonomiske hensyn.

Også Småbylista har gitt opp håpet om at den aktuelle utbyggeren vil utvide tomta for å kunne ta hensyn til bygningsmiljøet i gata. Vi står etter vårt syn tilbake med bare en mulighet til å begrense skaden. Det er å dele bygget i to visuelt, slik at en får flatt tak mot sør (dagens ST-gård) og saltak i 12 meters mønehøyde mot nord ved Apotekgården og Jenssen-gården (dagens p-plass). Da tilpasser vi blokka bedre til eksisterende bebyggelse, slik kravet er, uten at det går ut over funksjonaliteten. Det vil gi noen færre leiligheter.

Frykter smitte
Et flatt bygg i 42,6 meters lengde endrer karakteren til Orkanger sentrum. Særpreg går tapt. Vi får ikke annet enn en høyere og mye lengre utgave av dagens ST- gård. I tillegg vil utbygger ha svalganger ut mot gata, noe Fylkeskommunen fraråder sterkt fordi det vil gi en død fasade med inntrykk av bakgård.

Fylkeskommunen som fagmyndighet er kritisk til «det flate taket og det langstrakte volumet», og frykter estetisk smitte. I høringsuttalelsen heter det at bygget vil danne premiss for resten av kvartalet og sentrumsutviklingen. Også rådmannen er kritisk, trass i innstillinga om å godta forslaget fra utbygger. Rådmannen skriver blant annet at forslaget «kun til en viss grad» er i henhold til kommuneplanens retningslinjer, og at det legger større vekt på andre hensyn enn tilpasning til omkringliggende bebyggelse.

Mangler sentrumsplan
Gjennom denne saken tar Orkland kommune i praksis stilling til hvordan Orkanger sentrum skal se ut i framtida. Det skjer uten at vi har fått laget den sentrumsplanen de styrende partiene vil ha. En veileder fra Orkdal 2040-arbeidet sier imidlertid at «ny bebyggelse bør ha saltak og møne parallelt til gata». Til å hjelpe oss har vi også selskapet Høyer Finseths rapport fra 2017 kalt «Orkanger sentrum – kartlegging kulturhistorisk verdi og byutviklingspotensial.» Rapporten gir god innsikt i verdiene i gata og viser med all mulig tydelighet at det er kortsynt bare å lage en oppblåst versjon av dagens ST-gård når sentrum skal utvikles.

Et visuelt brudd med saltak nærmest den gamle bebyggelsen bør være et rimelig kompromiss mellom økonomiske og ikke-økonomiske hensyn når det skal settes opp en ny bygning som er nesten 43 meter lang. Det vil Småbylista fremme forslag om.