Svar på lederspalten i avisa Sør-Trøndelag 2. februar 2021

Fra venstre: Knut Johan Singstad, Kjell Øyasæter, Marte Halvorsen og Bernt Olaf Aune.  Foto: Montasje: Erik Eikebrokk

ST-debatt

Redaktør Anders Morken hevder i sin spalte Leder i tirsdagens utgave av avisa Sør-Trøndelag, at Heim kommune lider av omdømmetap. Han trekker frem saken om brakkerigg på Valsøya, og det negative vedtaket som ble fattet i søkers disfavør. Klagen ble behandlet i formannskapet samme dag, hvor klager da fikk medhold mot en stemme fra Halsalista. Morken påpeker at utbyggingen ikke er i konflikt med jordvern. Det var heller ikke hevdet under førstegangsbehandling. Dispensasjon ble avslått fordi det ikke var synliggjort andre alternativer for å unngå bruk av dyrkajord. I tillegg til et noe uklart bilde når det gjaldt trafikksikkerhet og skolevei.

Vi politikere må forholde oss til et reglement. For det første; en klage skal behandles av det utvalget som har fattet vedtaket (jmf. Forvaltningsloven § 32, bokstav a). I dette tilfelle, formannskapet. For det andre; Frist for innsending av interpellasjoner til Heim kommunestyre er senest innen 10 dager før møtet. Interpellasjonen fra Frp kom inn kvelden før kommunestyremøte, og skal derfor ikke behandles som en interpellasjon i møtet. Frp fikk likevel mulighet til å legge fram saken muntlig, hvor ordfører deretter forklarte gangen i det. Kommunestyret kunne ikke ha gjort andre vedtak i saken uansett, og å legge opp til en debatt vedr. saken når klagen skulle behandles fem dager etterpå, mente posisjon ikke var formålstjenlig. Og for det tredje, redaktør: Dette handler ikke om politisk prestisje. Det handler om å behandle saker og fatte vedtak etter regelverket. «Regjeringspartiene» det henvises til, må i slike saker holde hode kaldt og handle på riktig måte. Vi unner Heims befolkning alt godt, og det inkludert alle våre folkevalgte. Vi hadde ikke gitt Frp en «seier» ved å behandle denne interpellasjonen i kommunestyret, vi hadde gjort en saksbehandlingsfeil.

Og husk, media har en viktig rolle i samfunnet, også i vår region. Det er skuffende at Avisa Sør-Trøndelag så tydelig tar parti i en sak uten å sette seg inni helt normal saksgang, eller sjekker fakta. Avisa-ST har også et ansvar for omdømmebygging, og i denne saken har dessverre lokalavisa bidratt på en dårlig måte.

Gruppeledere for posisjon i Heim kommunestyret

Marte Halvorsen (SP), Bernt Olaf Aune (AP), Kjell Øyasæter (HeimL) og Knut Johan Singstad (Krf)