Debatt

Til våre velgere!

Dere har sikkert lest i avisa ST at nestleder og kommunestyrerepresentant Janne Isdal har meldt seg ut av Pensjonistpartiet og inn i partiet Rødt.
ST-debatt

Vi synes dette er synd, men kan ikke annet enn å ta det til etterretning.

Vi ser at det er noen som reagerer på begrunnelsen for utmeldelsen, hvor det står at vårt parti ikke lenger kjemper for de svake i samfunnet. Dette ut fra saken om husleie i kommunale boliger, som Janne, og flere mener er et slag mot svake grupper.Saken som det vises til, var oppe i kommunestyret den 27. januar og omhandlet ikke leienivået, men en fullmakt til rådmannen å fastsette leien i de enkelte boliger ut fra tidligere vedtatt norm. Vi har for lang tid siden vedtatt at husleien i kommunale boliger skal være det som kalle «gjengs leie». Det vil si gjennomsnittet av leienivået i tilsvarende boliger i samme område. Da det ble vedtatt var det et enstemmig vedtak. Også Janne stemte for. Men enkelte i formannskap/ kommunestyre fant det for godt å vri saken bort i fra det den egentlig dreide seg om. Og fikk respons på det.

Det blir derfor så galt ut ifra det å påstå at PP har beveget seg bort fra vår primære politikk, nemlig å verne om, og ta vare på svake grupper i kommunen.Saken den 27. januar dreide seg altså ikke om leienivået, men om at rådmannen skulle ta seg av det praktiske.

Om ikke så lenge kommer boligsosial handlingsplan til behandling i kommunen. Det er der en må legge inn forutsetninger for leienivået. I Pensjonistpartiet vil vi drøfte dette grundig og fremme forslag ut ifra vår primærpolitikk.

Til påstandene om at PP har fjernet seg fra svake grupper. Kan nevne brevet fra en foresatt angående dårlig behandling på Helsetunet. Vi fulgte opp saken i politiske fora og i pressen. Så saken om hun som bodde på Grønøra med knust vindu. Ingen andre enn PP tok tak i denne saken. Vindu kom inn. Og vi fikk takk fra den det gjalt.

Vi kunne nevnt flere saker, men dette holder. Dette notatet er skrevet for å belyse at PP står på sine prinsipper. Vi har ikke sviktet, men vi kan ikke gjøre noe med at det er noen som ikke føler seg til rette i partiet og ønsker andre beitemarker.

Vi forsikrer medlemmene i PP Orkland og andre interessenter at vi også i fremtiden skal følge opp de svake gruppene i Orkland kommune.

Orkland, 17.02.21