Debatt

Mangelfull analyse av ST

Halstalistas Einar Vaagland skapte kaos med sin massive innsynsbegjæring.  Foto: Arkivfoto

ST-debatt

I lederen spalten i ST lørdag 24.04.21 blir posisjonen i Heim kommune kritisert for å ikke stoppe opp ved Vaaglands motiver for å sende inn 15699 innsynsbegjæringer.

Spørsmålet ang. innsyn har vært løftet tidligere av Halsalistas representant Einar Vaagland. Svaret har vært at Heim ikke har åpen postliste pr dags dato. Administrasjonen har vært i kontakt med leverandør og modernisering av innsynsløsning er mulig men det er et ressursspørsmål. Rådmannen redegjorde også for dette under kommunestyremøte. Det må presiseres at vi har siden 2019 hørt Halsalistas representant Einar Vaagland fremme ønske om en annen innsynsløsning.


Her har de det systemet Vaagland etterlyser: - Vi ønsker mest mulig åpenhet

- For oss handler det om én ting: Vi ønsker mest mulig åpenhet, sier Skaun-ordfører Gunn Stokke.


At det vises liten forståelse for at dette er en stor jobb for administrasjonen er for oss uforståelig. Når dokumenter skal sendes ut må hvert dokument behandles av en person, «vaskes». Skulle vi hatt en åpen postliste må dokumentene uansett vaskes før de legges inn i åpen postliste. Rådmannen påpeker at dette er en jobb administrasjonen kan gjøre, men de trenger mere ressurser for å utføre jobben.Å gå til det skrittet å kreve 15699 innsynsbegjæringer betrakter ST som et stunt. Når det er mulighet for å få de dokumentene man ønsker, og vi tidligere har fått svar på at det er et ressursspørsmål og ny innsynsløsning tidligere ikke har fått gehør blant flertallet så er det vanskelig å forstå dette som et stunt. Dette var en omkamp, nok en gang. Men denne gangen fikk det altfor store konsekvenser.

I ST står det at vi ikke er tjent med å «halshugge» Vaagland. Her synes vi ST utrykker seg svært upassende. Hvem i Heim kommunestyre kan beskyldes for det? Posisjonen markerte i kommunestyret at vi ikke så oss tjent med å gi ekstra bevilgning til administrasjonen for å svare ut alle innsynsbegjæringene. Vi reagerte med vantro på fremgangsmåten og markerte vårt syn. Vi ser tjenestetilbudet i kommunen til å gjelde mer enn åpen postliste og har derfor ikke dette som nummer en på prioriteringslista. Og dette har vi vært gjennom tidligere ved flere anledninger. Om posisjonen oppfattes som krass kan det skyldes en forhistorie som ST bør ha innsikt i.Kommunen har et eget kontrollutvalg, gjennomfører forvaltningsrevisjon og kan gjennom tilslutning fra flertallet i alle utvalg kreve utvidet innsyn i alle saksdokumenter, også i tilfeller der disse er skjermet av offentlighetsloven. Da er det vanskelig å forstå et særskilt innsynsbehov som enkeltrepresentant, som forklarer fremgangsmåten i denne saken. Denne helheten mangler i ST sin analyse.

Hva andre kommuner har av systemer er irrelevant. Det som er relevant er hva Heim kommune vil prioritere i en anstrengt økonomisk situasjon. Vi har i likhet med Orkland ressursutfordringer knyttet til kommunesammenslåing og vi må ta steg for steg for å bygge vår kommune.

Det er i dag ikke noe problem å få innsyn i kommunens saker, bare det ikke blir for mange på en gang. Formålet kan ikke være å få innsyn når det kreves i 15699 saker på en gang. ST er noe naiv når de fremstiller krav om at 15699 innsynsbegjæringer, er et fromt ønske om åpenhet.