Debatt

Konsekvensutred først, så konkluderer man basert på fakta

Viser til artikkel i avisa Sør-Trøndelag den 30. april, vedrørende tunnelalternativ Staurset – Stormyra.

Kartet viser delparsellen Staurset - Vinjeøra, og videre til Stormyra,  Foto: Kart: Statens Vegvesen

Roar Haukvik  Foto: Arkiv

ST-debatt

Det er ikke akkurat overraskende å høre at Statens Vegvesen (SVV) avviser et tunnelalternativ pga. kostnad. Det er helt normalt for en utbygger som skal få igjennom sin reguleringsplan å prøve å velge billigere alternativ og SVV er i så måte ingen unntak i dette tilfellet. Det er heldigvis ikke slik at en utbygger kan ensidig bestemme hva som er beste løsning, det er tross alt kommunestyret i Heim kommune som er planmyndighet. Et eksempel på hvor galt det kan gå hvis man bare hører på SVV er avkjøringen E6 til E39 og rundkjøringen på Klett.

Det viktigste å huske når man ser på parsellen Staurset-Stormyra er at målet med kyststamvegen E39 er å legge til rette for en effektiv transport, og særlig godstransport, i aksen Ålesund-Trondheim (riksvegrute 4b). Det er da uforståelig at SVV ønsker å bygge den som om det skal være en lokalveg nede i fjæresteinene, det er særdeles lite fremtidsrettet og vil kunne gi store og irreversible konsekvenser for miljøet og samfunnet innerst i Vinjefjorden.

Hvilke konsekvenser det vil gi er det dessverre ingen som kan svare på, nettopp fordi det ikke er utført en konsekvensutredning. I gamle Halsa kommune ble det gjennomført konsekvensutredning og der var alternativet med å legge ny vei i eksisterende trasé det dårligste alternativet og ble dermed forkastet av SVV.

SVV ved Innerdal minner oss på at ÅDT er ‘bare’ 1500 pr. i dag, men han nevner ikke at det skal bygges vei i et langsiktig perspektiv, 100 år har vært nevnt i møter. ÅDT i 2030 er beregnet til 2500 med bro over Halsafjorden og i SVV sin egen riksvegutredning opererer de med en ÅDT i 2050 på 4000 og tungtrafikkandelen vil trolig være godt over 20%. ÅDT på 4000 understøttes også av TØI sin rapport for ferjefri E39. I den forbindelse ønsker jeg å minne om at Fv 714 har blitt bygd ut bl.a. med nye tunneler og at E39 gjennom Vinjefjorden er direkte sammenlignbar når det gjelder trafikkgrunnlag og vil etter ferdigstillelse passere Fv 714 i trafikkmengde.

SVV er veldig flinke til å true med at det kan bli utsettelse og det virker dessverre som om de har klart å påvirke politikerne i Heim til å tro at det er slik. Det er derimot ikke uvanlig at statlige prosjekter må få ekstra bevilgninger på grunn av nye løsninger og samferdsel er ikke noe unntak i så måte. En må huske at når en NTP blir vedtatt så er ikke alle løsninger utredet, men en baserer seg på anslag. Det betyr at en i selve gjennomføringsprosessen ofte må velge dyrere løsninger enn et foreløpig anslag.

Alt dette vil bli belyst grundig hvis hele strekningen nå blir konsekvensutredet med flere alternativer hvor tunnel Staurset-Stormyra er ett av alternativene. Dette vil gi kommunestyret helt nødvendige fakta på bordet om konsekvensene for miljø og samfunn. Statsforvalteren har allerede varslet innsigelser og hvis Heim kommune velger å ikke konsekvensutrede traséen vil det etter alle solemerker medføre betydelige forsinkelser.