Debatt

Åpent brev til ordfører Gunn Stokke og kommunestyret

Dette blir også et langt brev, men føler at alle sider ved denne saken bør frem slik at både ordfører og kommunestyret ikke fatter vedtak uten å ha kjennskap til alle sider i denne saken.

Ilhaugen barnehage har tilhold i Allbrukshuset på Ilhaugen.   Foto: Jan Are Melgård

Oddbjørn Sandø. 

ST-debatt

Jeg ble både sjokkert og fortvilet når jeg så formannskapsmøtet den 03.07.2021.

Sjokkert over at det som passer inn i ordførerens og en del formannskapsmedlemmer sin agenda, av innspill fra berørte parter blir brukt, mens det som taler imot blir utelatt. Det er tydelig at ordføreren har lest noe av det jeg skrev, men hopper bukk over det som ikke passer, og som er viktig i denne saken.

Fortvilet fordi jeg opplever at ordføreren ikke ønsker at alle berørte parter skal få uttale seg i en sak som berører 50 barn og like mange foreldrepar, samt 16 ansatte.

Hva er det som haster så forferdelig i denne saken?Først:

Både ordfører og varaordfører argumenterer for at de ikke legger ned noen barnehager. Jo, dere legger ned Ilhaugen barnehage!

At Skaun kommune har ansatt Unni Åsen som enhetsleder på både Ilhaugen og Oterhaugen betyr ikke at det er samme barnehage.

Tidligere (2006, kanskje tidligere) var bestyrer for Ilhaugen barnehage også bestyrer på Pundslia barnehage, og hun hadde sitt kontor på Ilhaugen som den gang var kommunens største barnehage. Nå er Unni Åsen enhetsleder på Ilhaugen og Oterhaugen med kontor på Oterhaugen. Ilhaugen barnehage har egen bestyrer, og Oterhaugen har styrerassistent.

På kommunens egne hjemmesider går det klart frem at Skaun kommune har 5 barnehager, der Ilhaugen barnehage er en av dem. Her nevnes ikke paviljongen og Lyngstua, så de er helt klart underavdelinger.

Stemmer ikke dette må ordfører og varaordfører dokumentere når Ilhaugen sluttet å eksistere.

Det helt korrekte er at kommunen har driftet en brakkerigg kalt paviljongen som skulle være en midlertidig underavdeling av Oterhaugen Barnehage, og kommunen drifter Lyngstua som er en underavdeling av Børsa barnehage. På Lyngstua eier vel heller ikke kommunen lokaler, men leier?

Under formannskapsmøtet opplever jeg at ordføreren sier at kommunen nå ikke lenger skal leie lokaler, men eie selv. Skal ordføreren si opp avtalen med Lyngstua (Børsa IL) også?Økonomi.

Ordføreren er opptatt av økonomi og det er forståelig, men da må ordføreren også redegjøre for de reelle tallene. Når administrasjonen og ordføreren ikke bryr seg med de riktige tallene, så kan kommunestyret få de av meg.

100 000 (200 000 over 2 år) av husleien er et lån Skaun kommune fikk av Allbrukshuset for ombygging av stellerom, igangsetting av heis og montering av varmepumpe i 2020.

100 000 er brøyting og strøing.

100 000 er vaktmester.

400 000 er renhold.

Kjøp av do- og tørkepapir, såper, handsprit, oppvaskmidler, samt at det er Allbrukshuset som kjøper og vedlikeholder oppvaskmaskiner. Dette utgjør mer enn 50 000 pr. år.

Alt dette er tjenester kommunen har ønsket å kjøpe av Allbrukshuset. Så kan Skaun kommune velge å selv ta disse utgiftene. Kommunedirektør og ordfører kan selv velge hvilke poster de ikke lenger ønsker å kjøpe av Allbrukshuset. Velger de å overta alt dette selv? Da blir husleien fort under 500 000.

Kan Skaun kommune leie eller bygge en egen barnehage med 3 avdelinger der drifts- og investeringskostnadene blir under 5 mill. pr. år? Skaun kommune kan bruke innvesterings- og driftsutgiftene fra Hammerdalen og dele se på 2 så får de svaret. Jeg er sikker på at de tallene vil vise minst 4 til 5 millioner pr. år.

Hvis mine tall er riktige så vil kommunen spare mellom 3,5 til 4,5 mill. pr. år på sin avtale med Allbrukshuset.

Kommunestyret bør i alle fall ta seg tid til å sjekke alle påstander og innspill i denne saken, og kanskje bør kontrollutvalget se på behandlingen av denne saken? Et kommunestyre bør få alle fakta på bordet før en avgjørelse tas. Det er en ordførers plikt.Samarbeidet.

I 28 år har samarbeidet mellom Skaun kommune og Allbrukshuset fungert godt for begge parter, og jeg er enig i at det ikke er en kommunal oppgave å drive et forsamlingshus. Men det er en plikt å drive billigst mulig, og gi innbyggerne de tjenestene de etterspør og har krav på.

Så må vi se på utgangspunktet for hvorfor dette huset er slik det fremstår i dag! Jeg har redegjort for dette i et tidligere skriv til ordføreren, og trenger derfor ikke gjengi det her. Men når ordføreren i formannskapet sier at hun har lest alle innspill hun har fått, da bør hun kanskje lese en gang til, og litt mer!

Hvis kommunen leter litt i egne arkiver og finner arkiv nr: 05788/90 så kommer det her frem klare tall på hva kommunen selv regnet med å spare på dette samarbeidet, omregner vi litt og beregner dette i 28 år, så blir summene enorme.

I Skaun kommunes egne referater arkiv nr. 00214/90 (med flere), så finner vi at det ble opprettet et samarbeidsutvalg bestående av undertegnede og Olav Egil Ellevset fra Allbrukshuset AL og der rådmann Knut Nygård, kultursjef Torbjørn Lefstad, og Kjell Viggen (mulig økonomisjef) samt Arnfinn Østgård (sekretær) var representanter fra Skaun kommune.

Det er utformingen av huset, og sambruken dette utvalget entes om, som gjør at Allbrukshuset i dag er umulig å drifte uten faste leietakere. Det kan kanskje finnes andre leietakere enn kommunen, men huset ligger slik til i et boligfelt at det ikke bør leies ut til foretak som forstyrrer bebyggelsen i nærområdet. Huset ligger også litt for langt fra E 39 til å være attraktivt for så mange.Prosessen og demokratiet.

Ordføreren bør også forklare alle 50 foreldreparene på Ilhaugen hvorfor hun ikke nevner med et ord i formannskapet deres innspill. Hva med underskriftskampanjen der nesten 600 har støtten foreldrene. Hvorfor nevnes ikke det? På Venn, Jåren/Råbygda arrangerte kommunen 2 folkemøter, og holdt 2 folkeavstemninger der 50 % stemte for å beholde Jåren/Råbygda som egen barnehage.

Jeg leser av tallene fra avisa-Sør-Trøndelag at det på Venn, og Jåren/Råbygda var litt over 400 som stemte. Av disse stemte ca. 50% for å beholde barnehagen på Jåren/Råbygda. I beste fall et knappest mulig flertall for å beholde barnehagen på Jåren/Råbygda. Det betyr at ca. 200 stemte for fortsatt barnehagedrift på Jåren/Råbygda. Kommunen tok ifølge egne referat dette til etterretning. Flott!

Så forslår kommunedirektøren å legge ned Ilhaugen barnehage, og dette uten at noen berørte parter er hørt eller informert før kort tid før avgjørelsen skal tas. Hvor er demokratiet her? De nesten 600 underskriftene betyr ingen ting for ordføreren. Hvor er demokratiet da? Dette er nesten 3 ganger så mange som det var som ble hørt på Jåren/Råbygda.

Nå trenger ikke kommunedirektøren og ordføreren å benytte seg av demokratiet i noen saker, men det virker merkelig at ordføreren ikke en gang vurdere å sende dette ut på høring.

Ordføreren bruker også liten tid som argument. Hadde hun tatt seg bryet med å kontakte Allbrukshuset hadde hun lett fått både 1, 2, 3, 4 og 5 måneders utsettelse. Hva skulle Allbrukshuset ha å vinne på å ikke få denne saken grundig belyst?

Ordførerens argumenter.

Ordføreren laget også et nummer av at det er for mye sambruk, og at det er for mye arbeid for de ansatte å rydde ut og klargjøre for utleie. Hun burde ha lest seg opp på saken og funnet ut at dette var et krav fra kommunen da huset ble bygd. Så må ordføreren lese leieavtalen en gang til, og så kan hun høre med foreldre og ansatte om dette stemmer, eller er et problem? Sambruken var et KRAV fra Skaun kommune, og da blir det merkelig at dette nå brukes av ordføreren som et argument for å si opp avtalen, og sammenligner Allbrukshuset med Fossvang og Viggjarheim? Var Skaun kommune en samarbeidspartner og stilte krav da disse husene ble bygd?

Fra dag en i dette samarbeidet har kommunen og Allbrukshuset hatt lange drøftinger om hva som skal inngå i husleien, og kommunen har kommet med krav og godtatt vår pris på disse tjenestene.

Ordføreren har også uttalt at blir det behov for flere plasser så skal kommunen bygge selv i stedet for å leie. Spørsmålet blir da: kan ordføreren legge frem tall som forteller at det blir billigere for kommunen å bygge enn å leie? Det er vel bare å kvalitetssikre de tallene jeg redegjorde for tidligere.

Ordføreren uttaler også under formannskapsmøtet at hun ikke fikk vite om møtet på Ilhaugen. Hadde hun det så skulle hun møtt opp. Det hadde vært flott, men litt underlig? Jeg hadde en prat med varaordfører Bjørn Hammer like før møtet startet, og han fortalte da om en prat med ordføreren om denne saken, men at hun var sykemeldt, og skulle komme tilbake på jobb den påfølgende tirsdagen.

Paviljongen:

Paviljongen (en brakkerigg) ble etablert for over 10 år siden og skulle være midlertidig, men er tydeligvis nå et permanent tilbud. For et par år siden leste jeg at Skaun kommune hadde gått igjennom sin bygningsmasse, og vurdert manglende vedlikehold på disse. Husker jeg ikke feil ble det ved den gjennomgang påvist store vedlikeholdskostnader på paviljongen? På slike «brakkerigger» kreves det et visst vedlikehold, da disse ikke er bygd for lang levetid.

Har kommunen kontrollrutiner som ivaretar brannsikkerhet, og eventuelle råteskader som lett oppstår i brakker? Jeg tok meg bryet med å sjekke med Ramirent om levetiden på slike brakker, og fikk der opplyst ca. 15 år. Paviljongen vil i 2022 være 12 år, og skal da ifølge Ramirent ha en gjenværende levetid på 3 år, og i Ramitents beregninger er forutsetningen at den er vedlikehold hvert 2. år.

Det betyr at Skaun kommune allerede nå må starte arbeidet med utvidelse av Oterhaugen barnehage, eller sette av midler til kjøp av nye brakker. Blir det rimeligere enn å leie på Ilhaugen? Har kommunen kontrollert at paviljongen tilfredsstiller Tek 17? Det bør også politikerne bli orientert om.

Er dette et økonomisk sjansespill?

Tror kommunestyret slik som ordføreren uttaler i avisa Søra, at en sterk befolkningsvekst ikke vil kreve flere barnehageplasser? Det er allerede kjent at det planlegges en utbygging av nærmere 400 boliger i løpet av de neste 5-6 årene. En veldig forsiktig beregning der vi håper at bare halvparten av disse har, eller skal ha barn og bare et barn hver. I beste fall utgjør dette 200 barn. Hvor skal de plasseres? Barnehagene i Buvika vil ikke kunne ta unna dette.

Beholdes Ilhaugen som egen barnehage, så ligger det her infrastruktur for en ny brakkerigg/paviljong med plass til både 3 og 4 avdelinger, og fortsatt vil kravet til uteleke område være tråd med anbefalingene.

Kommunedirektørens tall.

Kommunedirektøren legger frem tall over antall barn i Børsa barnehage og på Oterhaugen som viser 144 plasser begge plassene.

Kommunens hjemmesider forteller at begge barnehagene ble bygd med 110 plasser, men på Oterhaugen ble det i 2010 etablert en midlertidig barnehage i paviljongen, med plass til 34 barn.

I Børsa ble det også for trangt, og der opprettet mann 2 avdelinger i Lyngstua. Lyngstua er vel heller ikke kommunal eiendom? Er det planer om å legge ned den også? Det virker som både paviljongen og Lyngstua nå inngår i det som beregnes som permanente plasser. Da blir det riktig tall kommunedirektøren legger frem med 144 plasser i begge barnehagene.

Ordføreren bør klargjøre dette for kommunestyret. Er Lyngstua og paviljongen på Oterhaugen å regne som permanente tilbud til barna i Skaun?

Lekeområder/uteområdet.

Et spørsmål som ordføreren burde latt HOKU se på og vurdere, er uteområdet på Oterhaugen. Det ble bygd og dimensjonert for 110 barn. Med paviljongen i drift er det trangt og lite praktisk for ansatte og barn. Det kan nok setter et stort spørsmålstegn ved om det tilfredsstiller normen for uteområder på barnehager?

Utflyttingskostnader.

Jeg finner ikke at det i denne saken verken fra kommunedirektøren, eller ordføreren er redegjort for disse utgiftene. Det blir ikke en ubetydelig sum i denne saken, og bør vurderes av kommunestyret. Bare tilbakeføringen av det stellerommet vi bygde om i 2020 vil komme på ca. 200 000.

Jeg er ikke noe ekspert og har ingen tall å forholde meg til når det gjelder slike utgifter, men det var en til stede på folkemøtet som jobbet med slike ting, og han viste både meg og varaordføreren sine beregninger. Jeg tror ikke det er mulig at det kan stemme, men tror nok fort det kan bli million (er).

Varaordføreren

Bjørn Hammer gjør en stor sak av at han har mottatt flere meldinger med type ordlyd som han ikke vil gjenta i møtet. Hvis en av dem er en SMS han fikk fra meg, så har han min tillatelse til å offentliggjøre den.