Stormorrovatnet er uegnet som drikkevannskilde

Eirin Rustli  Foto: Privat

ST-debatt

I forbindelse med vedtak av ny drikkevannskilde for Kyrksæterøra, vil jeg her peke på og minne om hvorfor Stormorrovatnet på alle vesentlige områder er et uegnet alternativ. Alle konsekvensutredningene gjort av ulike fagfolk viser samme resultat, nemlig at Stormorrovatnet aldri bør bli bygdas nye drikkevannskilde. Det er derfor svært skuffende å se at ordføreren og andre politikere nå har som hensikt å stemme for nettopp Stormorrovatnet som drikkevannskilde. Dette vitner om én ting: At politikerne overhodet ikke bryr seg om fagfolks vurderinger og anbefalinger i saken.

Det er mange eksterne aktører som har bidratt i utredningen av drikkevannskilde, blant annet Rambøll AS og Miljøfaglig Utredning AS. Samtlige av aktørene konkluderer tydelig med at Rovatnet er den anbefalte drikkevannskilden for Kyrksæterøra. Det er blitt foretatt rangeringer av alternativene basert på ulike kriterier, blant annet kildekapasitet, investeringskostnader, miljøpåvirkning, årskostnader og sikkerhet. På absolutt alle felt kommer Rovatnet bedre eller likt ut som Stormorrovatnet, og den totale poengsummen taler for seg selv: Hvor Stormorrovatnet sammenlagt får usle 5 poeng, ligger Rovatnet helt oppe i 17. Det er med andre ord hårreisende at Rovatnet ikke er det selvsagte valget her.

Vi kan se på det mest åpenbare først, nemlig størrelsen på vannkildene. Når det kommer til drikkevannskilde for mange tusen mennesker burde det være ønskelig med en stor kilde som ikke står i fare for å gå tom i tørre perioder, noe Stormorrovatnet faktisk gjør. Rovatnet er mange mange ganger større og i praksis utømmelig. Det har tilstrekkelig kapasitet uten særlig behov for regulering. Jeg siterer fra rapporten: «Forsyningssikkerheten fra vannkilde til vannbehandlingsanlegg og videre til forbruksområdet anses best ivaretatt og kontrollerbart ved utbygging av Rovatnet som hovedvannkilde».

Rovatnet har også den mest stabile og derfor beste vannkvaliteten. Likevel lener politikerne mot et vann som kan føre til vannmangel i bygda. Her må vi også se på tilgjengeligheten. Hvor Rovatnet er plassert midt på Kyrksæterøra, og derfor vil kreve minimalt med ny infrastruktur, ligger Stormorrovatnet langt unna oppe i urørt fjellandskap og vil kreve nedgraving av nye rør over enorme strekninger. Jeg siterer igjen: «Stormorrovatnet vil få en lang overføringsledning for råvann frem til vannbehandlingsanlegg foreslått på Stølan. Både tilsyn, håndtering av driftsproblemer og eventuelle brudd i forsyningen vil være mer krevende enn de andre alternativene». Det vil kreve bygging av flere kilometer lang vei og nedgraving av rør over lange og usikre strekninger, noe som også fører til mer risiko ved vannforsyningen.

For at Stormorrovatnet skal fungere som drikkevannskilde må det demmes opp, noe som ikke er nødvendig for Rovatnet. «Utbygging av Rovatnet som hovedvannkilde vil medføre minst utbyggingsomfang og inngrep i urørt natur, og blir liggende nær eksisterende infrastruktur. Anlegget vil medføre minst ressursbruk for tilsyn, drift og vedlikehold». Også ROS-analysene som er gjort viser at Rovatnet tydelig er det vannet forbundet med lavest risiko på alle områder.

En vesentlig faktor som er hard å overse, er de brutale miljøskadene som inngrepene i INON-områder (områder som er inngrepsfrie og derfor svært verdifulle i seg selv) valget av Stormorrovatnet vil føre til. Vi er vel alle enige i at vi har et vakkert land med fantastisk natur, som dessverre blir mer og mer rasert. Rovatnet ligger midt i sentrum og vil ikke kreve noen form for utbygging i urørt natur. Det sier seg også selv hvilket alternativ som kommer til å koste mest her, hvis vi i tillegg skal tenke på økonomi. Noe jeg tror at Heim kommune har i sin interesse å gjøre.

Listen av argumenter mot å innføre Stormorrovatnet som ny drikkevannskilde er lang. Jeg kan også nevne at dette vil få konsekvenser for laksebestanden og elvemuslingen i Åelvavassdraget, som har stor verdi som økologisk funksjonsområde. Det vil føre til betydelig skade på to myrarealer og følgende utslipp av store mengder Co2 når vei må bygges over områder bestående hovedsakelig av myr. Stormorrovatnet er et viktig fugleområde og hvis vannet demmes opp vil det få konsekvenser for fuglelivet der. Anleggsperioden vil etterlate seg permanente skader knyttet til de enorme inngrepene som må gjøres. Det vil også påvirke oppkjøring av skitraseen til Steinhytta, et svært populært turmål på ski om vinteren.

Jeg håper virkelig at politikerne tar til fornuft og stemmer for det eneste riktige valget i denne saken, nemlig Rovatnet. Stormorrovatnet som drikkevannskilde vil få enorme permanente konsekvenser i et urørt område som aldri vil kunne bli seg selv igjen, og vannet er ikke engang egnet som drikkevannskilde. Politikere – våkn opp!