Nei, det er mange år siden det har vært det innenfor skoleverket i tidligere Orkdal og nå Orkland kommune, og i kommune-Norge generelt.

Vårens opptak ved landets lærerutdanningsinstitusjoner viser nok en gang at færre ønsker å bli lærere.  En meget viktig og spennende jobb med barn fra 6 år til voksen alder. Bekymringsfullt er den korte kommentaren til dette, og må være et klart signal til dagens politikere både på kommune-, fylke og Stortingsnivå.

Søkerlisten viser kun to søkere.

Er det virkelig slik at vi i Orkland ikke har kompetente og gode ledere som kan fylle denne rollen?

Og hvorfor er det ikke attraktivt å søke seg stilling som rektor, som er en meget viktig jobb for samfunnet?

Orkland kommune har nå prøvd en ny vri med både spennende utlysningstekster ved nytilsettinger og satser på å promotere InOrkland som et nytt tilskudd for å sikre at folk ønsker å bosette seg i og arbeide i vår kommune.

Hvorfor er det så få søkere som søker seg til rektorstillinger? Det vet vi som har vært på «innsida» av skolen i over 25 år, og som har sett utviklingen. Ingen blir direkte fristet av å bekle denne jobben.

For flere år siden ble det sagt at rektorene var på vei til å bli kun «forretningsførere» for kommunen, og at den pedagogiske biten for å drive en skole ble mindre vektlagt.

Ja, det er mennesker vi jobber med og ikke roboter. Ungene våre er det viktigste vi har, og mange ansatte og foreldre har kjempet og kjemper daglig, for at deres barn skal få de mulighetene som de har rett til ifølge norsk opplæringslov.

Skolene opplever at det blir mindre og mindre ressurser og rektorene må ta vanskelige valg for å holde budsjettene i balanse. Ulike sparetiltak og effektivisering gjøres daglig for å få ned kostnadene.

Resultatet blir en enorm slitasje på elever, ansatte, skolebygg og ikke minst rektorer og de som skal lede skolen.

I tillegg kommer samfunnsutviklinga også inn i skolen på godt og vondt med sine utfordringer.

Har vi ikke kompetente og dyktige ledere som kan søke rektorstillinger i Orkland?

Selvfølgelig har vi det og disse finner vi på de enkelte skolene i kommunen eller på andre arbeidsplasser.

I Orkland har vi mange flotte og dedikerte klasseledere som burde blitt oppmuntret til å søke lederjobber i vår kommune. De som klarer å lede klasser godt vil også kunne fungere som gode ledere for ansatte. Men det er viktig at de får positive tilbakemeldinger for sitt gode arbeid, og rektor bør gi de tillit og vektstmuligheter til beste for den enkelte og utviklingen av skolen.

Å gå inn i en rektorrolle krever relasjonelt mot av de som ønsker denne type jobb. Det kreves mellommenneskelig styrke og relasjonelt mot trengs for å gi ærlige tilbakemeldinger og for å takle konflikter. En rektor vil daglig stå overfor ulike problemstillinger både blant elever, foreldre, ansatte og med andre instanser. Det er mange som jobber i denne «landsbyen», og som skal bidra til at våre barn og unge blir til gangs mennesker, og samtidig være en god arbeidsplass for små og store.

Vi kan ikke ha slitne lærere som ikke fungerer som gode klasseledere til å inneha administrerende jobber, i tillegg til å ha et stort personalansvar, da jobbene krever sin kvinne eller mann.

I kommunen har vi et rektornettverk som møtes jevnlig, og vi har både hovedtillitsvalgte, tilllitsvalgte og verneombud ved den enkelte skole. Disse burde kunne samarbeide for å oppfordre flere til å søke rektor- og faglederstillinger.

Orkanger barneskole har en bred ledergruppe da dette er den største barneskolen i Orkland. De har en rektor, to fagledere, en sfo-leder, en tillitsvalgt, et verneombud og de samarbeider både med hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet, personalsjefen i Orkland, helsesykepleiere, PPT, Barnevern , Barne- og ungdomspsykiatri, Samarbeidsutvalget og FAU ved skolen. Det er mange som skal fylle sine funksjoner til beste for elevene, foreldrene og ansatte for å sikre det samfunnsoppdraget som de er satt til.

De siste årene har kompetansesamfunnet tatt helt overhånd og ikke minst MASTERSYKE- hysteriet og dagens studenter tar kanskje to mastergrader før de de går ut i yrkesaktiv arbeid. Egnethet til å utføre en jobb bør være det mest sentrale kriteriet for å ansette gode og flinke arbeidstakere.

En leder må være ydmyk og vis for å lede og skape vekst innenfor den gruppen han /hun leder.

Vår kommune har valgt verdiord som nær, klok, modig og disse må implementeres og stadig bli diskutert ved de enkelte enhetene. Hva mener og tenker vi om disse verdiordene, og hvordan skal de hjelpe oss i arbeidshverdagen til å gi trivsel og utvikling for den enkelte og fellesskapet og skape helhet som de ansatte og innbyggerne føler at de er en del av?

Jeg er overbevist om at vi har mange potensielle dyktige ledere i Orkland som brenner for skole og som vil skape vekst både for og sammen med elever, foreldre og ansatte.

Orkanger barneskole har en flott barne- og ungdomsflokk med meget dyktige ansatte og en stabil stab. Det sitter en god arbeidskultur i veggene og mange tilsatte har vært der i flere tiår, noe som vitner om trivsel og godt arbeidsfellesskap.

Skolen har i flere år hatt slagordet «VI MESTRER SAMMEN!» Ja, man deler på ansvaret og oppgavene, gledene og utfordringene som hverdagen i skolen gir.

Håper Orkland kommune bruker litt tid før de lander på den kandidaten som de mener kan fylle denne rollen ved Orkanger barneskole. Det er helt sikkert at dette ikke blir en lett jobb verken nå eller i årene som kommer. Men sammen med gode team både ved skolen og i kommunen er dette absolutt overkommelig for en positiv og fremtidsrettet person, som ser verdien av den enkelte og laget som helhet. Å inneha gode relasjonelle ferdigheter vil være helt avgjørende for å bidre til motivasjon, nærvær og utvikling av organisasjonen og skolen.

Siri Belsvik