Saksbehandlingen i denne saken er trist og oppsiktsvekkende av mange grunner. Vedtaket om fergefri E39, som i seg selv er urealistisk, var begrunnet med ønsket om en moderne vei for å sikre en effektiv fremkommelighet, ikke minst for næringstrafikk.

Dette var så klart et ønske som skulle kombineres med seriøs kommunal saksbehandling der en også tok behørlig hensyn til lokale interesser knyttet til så vel sikkerhet til lokale trafikkbehov/lokalmiljø/trivsel, jordvern, hensyn til biologiske verdier av typen strandenger etc. For å kunne ivareta de relevante interesser er det nødvendig med at faglig tunge konsekvensutredninger (KU) gjennomføres før vedtak fattes. Kun gjennom dette forvaltningsinstituttet er det mulig å ta de hensyn som er nødvendig for å kunne utvikle gode planer for en moderne veitrase. Her startet den politiske ledelsen i Heim kommune det store sviket mot sine egne innbyggere. På traseen Staurset – Barhals valgte Heim kommune å ikke pålegge SVV en tidsmessig KU. Dette basert på en «bløff» om at en på strekningen kun skulle forbedre eksisterende trase. Slik ble det ikke, og en sitter igjen med et planvedtak som på alle mulige måter ikke er en moderne E39 verdig.

På nevnte trase vil fremkommeligheten være lav, bla på grunn av nødvendig ferdsel knyttet til landbruk, skolekjøring etc.

Usikre grunnforhold, bla kvikk-leire, vil garantert føre til både forsinkelser og økte kostnader i bygge- fasen, samt mulige negative hendelser for eksisterende næringsliv. I tillegg kommer delvis rasering av strandeng, betydelig økte påkjørsler av vilt f.eks. hjort som det er en høy forekomst av i området og redusert tilgjengelighet til strandsonen.

De negative konsekvensene av å frita SVV for en moderne KU vil således være betydelige, økonomisk som miljømessig, i tillegg til at en vil sitte igjen med en dårlig trase med lav fremkommelighet for næringslivets behov, og vesentlig redusert trivsel i berørt lokalmiljø.

Kunne dette vært unngått? Ja, gjennom en KU, samt en reell utredning av et moderne alternativ i form av en begrenset tunell-løsning så kunne vi fått en løsning som hadde stått seg i et 100 års perspektiv i tråd med statens ambisjoner. Dette i motsetning til en hastverksløsning som kun genererer unødige problemer og dårlig fremkommelighet. I tillegg hadde en sittet med to veier på aktuelle strekning, og dermed god beredskap i en situasjon med ras og andre klimarelaterte utfordringer som Vinjeøra opplevde med E39 i januar 2022.

Men slik gikk det ikke, flertallet av kommunens folkevalgte la seg flat for SVV, sviktet egne innbyggere/beboere og miljøet. Fordelen i et demokrati er at politikere ikke bare skal velges. De skal også gjenvelges. Denne saken bør og vil få konsekvenser for valget i 2023.

Anders N. Haukvik på vegne av flere berørte