I Heim er det godt å bo. Her har vi en rekke fjorder hvor folk bor i mange fine grender rundt om i hele kommunen. Når jeg er ute og reiser i inn- og utland så merker jeg at jeg er stolt over å kunne bo i Heim kommune. Heimværingen er hjelpsom, humoristisk og stort sett positiv. Det kan nok virke som det er litt støy i kommunestyret av og til, men årsaken til dette er jo at medlemmene i kommunestyret jobber for saker som er til det beste for innbyggerne i kommunen sin. Det at folk er engasjerte, er jo positivt for kommunen i sin helhet. Selv har jeg blitt motivert til å fortsette som politiker etter kommunesammenslåingen, og Høyre, med sunne og fornuftige holdninger, er partiet som jeg kan stå for.

Som listekandidat nr. 2 for Høyre ønsker jeg å kunne være med på å redusere eiendomsskatten i Heim. Vi i Høyre ønsker å legge til rette for at næringslivet skal få gode vekstvilkår. Gode ideer og næringsutvikling skal møtes med positivisme og med en enklere saksgang enn tidligere. Frivilligheten er viktig både for folks engasjement og for utvikling av trygge og gode nærmiljø. Heim er en langstrakt kommune, og vi må tilstrebe at alle har tilgang på det beste tilbudet som de ulike tjenestene i kommunen kan gi. Det er også viktig å opprettholde næringsutviklingen i utkantene.

Vi ser at kommunesammenslåingen har gjort at vi står sterkere som en kommune enn om vi hadde stått alene hver for oss som tre kommuner. Det hadde jo vært ønskelig om også Aure var sammen med oss.

Det er politisk velvilje til å satse på omsorg fra vugge til grav. I forrige periode ble det prioritert å styrke psykisk helse og rus. Helsestasjonen ble også styrket for å møte flyktningene som vi tar imot i Heim, og for å satse på tidlig innsats blant barn og unge i skolen. Vi har derfor fått en kortere vei inn til de ulike fagprofesjonene som kan være gode støttespillere når verden oppleves som vanskelig. Voksne og eldre blir også bedre ivaretatt enn tidligere. Det neste som nå må på plass, er et godt støtteapparat til pårørende og familier som strever med psykisk helse og rus. Vi må få slutt på at de som vil hjelpe sine, skal bli stemplet som «rusmedbrukere». Pårørende trenger hjelp og støtte for å være gode pårørende til sine når livet er vanskelig. Her har Heim kommune et potensiale for utvikling, men med det gode apparatet som nå er på plass, tenker vi at dette må vi få til.

Alle mennesker, uansett livssituasjon, har godt av å kjenne på et fellesskap og kunne bidra i samfunnet ut fra det funksjonsnivået man har. Vi i Heim Høyre tenker at vi må jobbe sammen med NAV for å tilrettelegge arbeidsplasser slik at alle føler tilhørighet til et kollegium og en arbeidsplass. Absolutt alle, både unge og eldre, er gode ressurser i kommunen vår.

Vi har en egen videregående skole i Heim kommune. Vi ønsker å opprettholde nærværskravet i den videregående skolen som ble innført da Høyre satt med regjeringsmakten. Vi har erfart at dette har gitt større tilstedeværelse for elevene og fin trening før møtet med et arbeidsliv som krever at man møter opp til avtalt tid.

Høyre er særlig opptatt av at barn og unge skal få utdannede lærere når de er på skolen. For å motivere nyutdannede lærere til å velge Heim kommune etter endt utdanning, ønsker vi å gi dem en startlønn med ti års ansiennitet, lik den som sykepleiere har i Heim. Kvalifiserte lærere er framtiden vår.

Vi i Heim Høyre tenker ikke at et område innenfor kommunen vår skal prioriteres foran et annet. Alle områder skal sees på som en helhet, og det skal satses på kvalitet i alle ledd.

Er du enig med oss, stem Høyre.