Det er hyggelig med tradisjoner, men ikke alle er like lette å forstå. Slik som måten Heim gjennomfører budsjettvoteringen på i desembermøtet. Av en eller annen grunn ønsker ikke ordfører Svanem og kommunedirektør Teigen noen benkeforslag under budsjettbehandlingen, og mener at det hele skal ende opp i en alternativ votering mellom to budsjettforslag. Dette legger store begrensninger på demokratiet. Hvis vi ikke kan votere over enkeltforslag, er det flertallet i posisjonen som bestemmer, og ikke flertallet i kommunestyret. Tenk deg at et knapt flertall i posisjonens gruppemøte vinner en votering om å bygge ut vindkraft i Heim, og det legges inn i budsjettforslaget. Da må selvsagt de som var uenige kunne fremme et alternativt forslag mot dette og få med seg flertallet i kommunestyret under budsjettbehandlingen.

Kommunestyret bestemmer

Det er kommunestyret som bestemmer, ikke posisjonen. Det må kunne stilles benkeforslag til budsjettet. Hvis ikke kan vi andre la være å møte opp. Å stemme mot et budsjett er selvsagt helt legitimt, og det var slik vi gjorde det i fjor. Jeg vil bli overrasket hvis posisjonen i Heim ikke tror de har flertall for sitt eget budsjett. Og hvordan gjennomfører man en alternativ votering hvis det bare er ett budsjettforslag? Kan opposisjonen stemme mot da? Eller ønsker ordføreren et rent flertall for budsjettet sitt? Det er bare hvis det ikke blir flertall for et av alternativene i første avstemningsrunde for og mot de enkelte forslagene, at det behøves alternativ votering. Professor Bernt i Kommunal Rapport svarer følgende på spørsmålet «Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?»: «… Alternativ votering kan bare benyttes med tilslutning fra alle medlemmer i organet. Unntak fra dette vedtak om årsbudsjett og økonomiplan, se kommuneloven § 35 nr. 2, der det ved andre votering skal voteres alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer ved første avstemning, hvis ingen av disse fikk flertall ved første avstemning …» I fjor fikk jeg til slutt viljen min, men debatten ble så opphetet at gammelordføreren i Halsa, som ikke var enig med meg selv om vi tillot benkeforslag da han var møteleder, valgte å be om fri i møtet. I år var tålmodigheten større hos alle parter, og etter en hyggelig julemiddag ble det faktisk votert over tilleggsforslagene fra HalsaLista i år også: Å starte opp igjen barnehagen på Halsanaustan og MOT, penger til flere lærlinger, sommerjobb for ungdom og økt vedlikehold, utbedring av kommunale veier og bruer, og automatisering som vaskeroboter, robotklippere og velferdsteknologi. Alt ble nedstemt.

Merkelige valg

Etterpå ble det votert over de andre partienes budsjettforslag, og ordføreren fastholdt at han ville avslutte med en alternativ votering. Helt til han plutselig innså at posisjonens forslag selvsagt fikk flertall! Men vi var ikke ferdige med det. Av en eller annen grunn var budsjettforslagene delt i tre. Dermed kunne vi i teorien endt med driftsbudsjettet fra et forslag, investeringsbudsjettet fra et annet og tekstdelen fra et tredje! Skjønn det den som kan, men slik gjør vi det i Heim. Posisjonen opprettholdt også familiebarnehage-vedtaket fra i fjor, det som Statsforvalteren har sagt er ulovlig, men det er det visst ingen som bryr seg om i posisjonen. Vi må sikkert sende en ny lovlighetskontroll, vi får håpe det ikke tar 6 måneder å behandle den denne gangen.

Mangelfulle tall

HalsaLista hadde sendt ni budsjettspørsmål til kommunedirektøren, og etter at han beklaget at han hadde oversett eposten vår, og flere ganger forsikret at tallene var på vei, fikk vi svar onsdag kl 16:43, altså dagen før budsjettet skulle vedtas! Uten et eneste konkret tall! «må utredes», «ikke mulig å ta stilling til», «det må sees på» og «det spørs» var det vi hadde å basere budsjettforslagene våre på. Vi håper posisjonen har fått bedre tallgrunnlag. Demokratiet har dårlige kår i Heim. Nyttårsforsettet må være at det blir bedre neste år.