Norsk Industriutvikling (NI) ønsker å etablere et grønt industriområde i Ustmarka. Området består i dag av skog og myrområder og gammelt kulturlandskap og en del dyrkbar jord.

Det er flere ting som skiller dette prosjektet fra andre industriprosjekter. Det første er størrelsen, ca 6000 mål (6 km2) ferdig utbygd, og vil da være et av landets største industriområder. Til sammenligning er Trondheim sentrum, innenfor elveslyngen, på 1 km2.

Det andre er at man ønsker å etablere en grønn næringspark, der man sier i planinitiativet: «Det disse industriene har til felles er at de vil være arealkrevende, kraftkrevende og være knyttet opp mot det grønne, sirkulære skiftet som skal ta regionen og Norge et steg nærmere nullutslippssamfunnet.»

Det tredje er at dette området skal bygges i et område som i dag består i hovedsak av natur.

Nærheten til to kraftlinjer og havn, er avgjørende for etableringa. Det at kommunen er «næringsvennlig» er også en av grunnene for valget av Orkland. I planinitiativet beskrives flere tiltak som skal hensynta dyr, natur og naturverdier i høyest mulig grad. Det skal gjennomføres en naturkartlegging, naturregnskap og det vurderes tiltak for restaurering av natur. I planinitiativet står det at man sammen med NINA (Norsk institutt for Naturforskning) skal «gjennomføre forskning for å se nærmere på hvordan utbygginger av denne typen kan kartlegge, verdsette og ivareta natur på en mer systematisk og sirkulær måte enn hva som har vært vanlig ved utvikling av industriområder frem til nå.»

Det skal også lages et klimaregnskap der utslipp fra eventuelle myrer skal inn, og i byggefasen «skal man etterstrebe nullutslipp».

Det er presentert skisser som avbilder bygninger som er senket ned i bakken, med natur på taket og glade mennesker på tur i området rundt.

Fagrapporten på 68 sider fra NINA ble levert kommunen i mars, og av de ni delområdene som er kartlagt viser rapporten at vil sju bli forringet av de planlagte inngrepene, tre i stor grad. I konklusjonen i kap 9 avsluttes det med «... at det blir en vesentlig negativ konsekvens for naturmangfoldet i planområdet i forhold til i dag, virker ganske sikkert.»

Som et grønt parti som arbeider for å bremse klima- og naturkrisen så oppfyller dette prosjektet det meste av det vi jobber for; omstilling av samfunnet til fornybart, samtidig som man har mål om å begrense naturinngrep ved utbygging og etablere sirkulære verdikjeder.

Samtidig er det et svært stort område som planlegges å bygges ned. Vi har i de siste årene opplevd mye natur bli nedbygd i forbindelse med de store vindkraftprosjektene, ikke minst i Trøndelag. Det har også vært flere industriprosjekter i de siste årene der store aktører har kommet inn med behov for næringsareal der kommunene har konkurrert om å ta imot dem, også Orkland. Batterifabrikker har her gått igjen. Arealene som kommunene ønsker å bruke til dette er i hovedsak områder som i dag er ubebygd, gjerne natur med innslag av myr. Naturen taper som vanlig når den blir satt opp mot samfunnsnytte og fortjeneste.

I desember 2022 underskrev Norge FNs Naturavtale, som skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Noen av målene er å verne 30 prosent av all natur på land og restaurere 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt innen 2030. Dette er da om sju år.

I dette perspektivet vil en nedbygging av 6000 mål natur i Orkland stride med det faktum at vi har en naturkrise og at vi skal starte å verne mye mer natur framover, til tross for alle gode intensjoner fra utbygger. Undertegnede mener en batterifabrikk kan bidra til teknologi som vi trenger framover for å klare overgangen til et fossilfritt samfunn, men mener denne typen industri skal plasseres i allerede nedbygde områder. Undertegnede vil derfor fremme et forslag på vårt programmøte om at MDG Orkland skal gå imot nedbyggingen av Ustmarka. MDG Orkland bør heller arbeide for å verne og restaurere mer natur også i Orkland i årene som kommer. Jeg regner med at dette vil få stor støtte på møtet.