Det er Heim-Ordfører Odd Jarle Svanem som står for dette noe famøse oppslaget.

I rettferdighetens navn skal det sies at det ganske raskt koker ned til noen hundre, for så litt lenger ute i intervjuet koke ned til at det har vært kontakt med mer enn 10 mulige næringsaktører, men at disse sikkert har snakket med andre ordførere også, om jeg forstår ordfører riktig. Uansett må jeg selvfølgelig gi ordfører rett i at muligheten ligger der like mye i Heim som i alle de andre kommunene med kystlinje i vårt langstrakte land. Utfordringene har etter hvert begynt å bli ganske like også. Nemlig mangel på tilgang til kraft.

Dette er imidlertid ikke et regionalt problem, men et nasjonalt.

Det er kjempefint at ordfører ønsker at kommunen skal være næringsvennlig, det er kjempefint at alle som ønsker å etablere seg hos oss, blir møtt med en positivitet og velvilje. Det er også fint at ordfører ønsker en debatt rundt kraftregimet og regionens tilgang på kraft. Dette er jeg helt enig med ordfører i, og støtter 100%. Det jeg imidlertid ikke er enig med ordfører i, er den tilsynelatende hellige overbevisningen om at landbasert vindkraft er svaret på alle utfordringer i distrikts Norge.

Om vi bygger ut alle de fem områdene ordfører ønsker seg i arealplanen, vil det fortsatt ikke bety så mye som et fluepiss i havet for Heimsamfunnet.

Og her i ligger ordførerens dilemma, eller keiserens nye klær, alt ettersom.

Jeg skal først prøve å forklare hva jeg mener med ordførerens dilemma.

I det store og hele bunner alt i den den påståtte mangelen på tilgjengelig kraft.

Ordføreren kan ikke love en potensiell etablerer kortreist kraft fra egne kraftverk (vindmølleparker) For det første har vi ikke slike i Heim, og om vi hadde hatt det, så hadde produksjonen vært tilknyttet den Europeiske energibørsen i likhet med all annen strømproduksjon her til lands.

Vår vannkraftproduksjon er helt essensiell i det Europeiske systemet i så måte. Den balanserer ut for kraften som vindturbinene produserer eller ikke produserer, alt etter om det blåser eller ikke. Dette er det nå den vanlige innbygger må betale overpris for.

Her er noe av det grunnleggende: Det har ikke blitt dyrere å produsere strøm fra vannkraften i Norge. Det koster fortsatt 12 øre/kWh. Når strømmen likevel koster 593 øre/kWh skyldes det at prisen settes på en strømbørs, i en daglig auksjon med meglere fra Tyskland og Storbritannia.

For å få tilgang til vår egen kraft må vi betale en strømpris *som om* vi importerte den. Slik får vi utenlandske priser på innenlands bruk av vår egen strøm. (sitat: Bjørnar Moxnes)

Ordføreren vår, som jeg for øvrig har stor respekt for med bakgrunn i håndteringen av andre store saker i kommunen, som Covid-pandemien og rasulykken i Halsa, for å nevne noen, ser dessverre her ut til å ha hengt seg opp i villfarelsen at vindkraft i alle fjell i kommunen, er løsningen på alt.

Jeg kan forstå iveren etter lettjente penger i en stram kommuneøkonomi, men vi må likevel aldri komme dit at vi selger sjelen vår. Du må huske på det ordfører, at det er dine barn og barnebarns ressurser du nå forvalter. Hvilken arv har du tenkt å overlevere til disse? Og hvilket ettermæle vil du selv ha?

Jeg mener at svaret på å løse ordførerens dilemma med tilgang på kraft, ikke er å bygge ut flere vindkraftverk, men å ta tilbake råderetten over egen produksjon.

Norge har overskudd av kraft i dag, vi eksporterer ca. 18.TWh i år. Altså mellom 6 og 7 TWh mer enn den samlede Norske vindkraftproduksjonen i de til sammen 62 vindkraftanleggene som allerede er etablert.

Som et lite apropos: I går, (torsdag 01.12.22), nettoeksporterer Norge i alle forbindelser til sammen 140 GWh, eller 0,14 TWh. Det er nesten det samme som Frøya vindkraftverk produserte i HELE 2021. Tall fra NVE viser at det er 139,5 GWh, som da utgjør 0,14 TWh.

Og det skjer altså samme dag som at vi får oss fortalt at vi har kraftunderskudd og må «hive oss rundt».

Selvfølgelig skal vi være solidariske med Europa, men dette handler ikke om solidaritet, men om penger. Om vi virkelig skulle være solidariske, kunne vi begynt med å legge pristak på Norsk gass til Europa. Sjelden har vel noe land tjent mer penger enn Norge på en totalt meningsløs krig.

Holla sin forestående utbygging av ovn 9, har slik jeg har forstått, allerede lovnad på kraft til den utbyggingen. Også mulige etablerere rundt vil nyte god av det om det blir stilt krav til energigjenvinning på ovn 8 og 9. (mer enn 40 megawatt kan i følge direktøren på Holla gjenvinnes) Det viktigste her, er vel å få på plass tilstrekkelig overføringskapasitet og stabilitet i strømforsyningen slik at bedriften er sikret tilgang.

Norge er nå i en situasjon der vi raserer landet vårt på storkapitalens alter. Dette stikk i strid med all forskning på sammenhengene mellom naturmangfold/nedbygging av store landarealer, og den akselererende klimakrisen.

Om vi virkelig mente at det er klimaet vi tenker på, kunne vi startet med å droppe den helt meningsløse elektrifiseringen av sokkelen. Alle må finne seg i å bruke mindre energi i fremtiden. Enøktiltak som monner i alle husstander må til. Større satsing på solenergi og småskala energiproduksjon lokalt. Men om vi skal utfase fossil brensel, som jo er hovedmålet, så hjelper det ikke om vi teppebomber hele verden med vindturbiner. Da er det per i dag kun et alternativ som kan levere nok.

Vindkraft er dessverre en del av problemet, og ikke en del av løsningen.

Aarealinngrep og tap av natur I følge FNs naturpanel, IPBES, en større trussel enn menneskeskapte klimaendringer. Det finnes ikke noe som heter skånsom utbygging av vindkraft. Produksjon av turbiner krever enorme energimengder og sjeldne metaller, transport krever energi og gir store CO2 utslipp. Vindkraft er verken fornybar eller bærekraftig i et livsløpsperspektiv. Utbygging er bra for utbyggere og kapitalinteresser, men hvorfor skal vi som bor i distriktet betale i form av tapt natur og livskvalitet for spekulasjon og privat profitt, som til alt overmål i stor grad ender opp i utlandet?

Keiserens nye klær

Når det kommer til spørsmålet om dette er en ny versjon av Keiserens nye klær, så hadde det vært fint om vi kunne fått en orientering fra ordfører om hva som blir «lovet» og hvorfor vi skal ha tillit til at vi skal stole blindt på at ordfører bare handler ut fra vårt eget beste.

Personlig er jeg veldig kritisk til at vi i et åpenhetssamfunn, mer eller mindre bevisst, skal kunne benytte oss av en form for «hersketeknikk» når vi ønsker gjennomslag i en sak. «Jeg vet noe du ikke vet» «Tusenvis av arbeidsplasser» eller i det minste «hundrevis» Samtidig som at meningsmotstandere forsøkes kneblet med påstander om en ensidighet i debatten. Jeg vil tvert i mot si at vi som er mest synlige lokalt i debatten, søker å holde en saklig og kunnskapsbasert tilnærming til saken. Dessverre minner utspillet litt for mye om virkemidler regimer vi ikke nødvendigvis ønsker å sammenligne oss med, bruker. Og det er i seg selv skuffende.

Meningsmotstanderne er mange og blir stadig fler. Vi er nå snart 2000 medlemmer i Nei til vindkraft i Heim, og flere enn 1700 har signert på at de er i mot en total rasering av vår felles natur.

Mengden underskrifter er mer enn stor nok til at det er legitimt å be kommunestyret fatte vedtak om folkeavstemming. Personlig er jeg optimist med tanke på at de fleste av våre kommunestyremedlemmer har integritet nok til å stå på sine valgprogram og valgløfter. Det vil i alle fall bli lagt til grunn når jeg i høst skal avgi min stemme.