Årsaken er elendige skoler og dårlig trafikksikkerhet for barn. Innlegget bør være til ettertanke for alle som i årevis har nedprioritert tiltak på Orkanger og stemt nei til gode forslag. Lista er lang.

Området ved Coop Extra

«Skuffa innbygger» har et konkret spørsmål til politikerne: Hvem har ansvaret for de trafikkfarlige forholdene ved nye Coop Extra? I dette kaoset av biltrafikk ferdes skolebarn hver dag.

Orkland kommune har ansvar for å merke opp gamle gangfelt som er slitt vekk. I tillegg har Coop Nordvest ansvar for å lage fire nye gangfelt med skilt i området rundt selve butikken. Det er nedfelt i en vedtatt situasjonsplan. Småbylista har tatt opp Coop-saken i politiske fora fire ganger. Coop Nordvest har neglisjert forpliktelsen siden butikken åpnet i mars 2021. Orkland kommune har ikke reagert, og det er dessverre typisk når det gjelder tiltak for myke trafikanter. Påtrykk må komme utenfra. Et ferskt eksempel er da Ole Blåsmo gikk til avisa med bekymring for at etablerte gangfelt ikke merkes på nytt. Blåsmo er også tilbakeflytter. Det ser ut til at de fleste andre venner seg til forsømmelsene.

Verre utenfor Orkanger?

Trafikksikkerhet for myke trafikanter og framkommelighet for bevegelseshemmede i sentrum har vært en prioritert sak for Småbylista siden 2015. Fram til nylig har vi møtt svært liten forståelse. Den klassiske reaksjonen i det politiske miljøet er at det er verre utenfor Orkanger. Men i så fall gjelder det på fylkesveier, som kommunen ikke kan ta ansvaret for.

Noen eksempler på hva vi har prøvd å få til, og bare delvis lyktes med:

Motstand hele veien

Grønørbrua: Forslag om fortau eller annen sikring på brua (skolevei Råbygda-Orkanger). Liten interesse i administrasjonen. Bygd etter 7 år.

Skoler: Fikk vedtatt at det skal lages et program for å redusere bilkjøring til skolene. Resultatet hadde liten verdi.

Prioritere tiltak: Fikk vedtak i 2016 om et system for å prioritere tiltak for gående og syklister. Det kokte bort i kålen den gangen, men ser ut til å kunne fungere fra og med i år. I 2021 fikk vi støtte for en prosedyre som åpner for innspill fra publikum og gir mer politisk kontroll.

Snarveier: Forslag om å kartlegge og utbedre bilfrie snarveier til skolene. Kartlegging vedtatt, men det fulgte ikke med penger. Motstand.

Tverradkomsten: Gjentatte forslag om fortau på sørsida mot Rømme Amfi. Nedstemt i flere år. Flertallet prioriterte bla asfalt på p-plassen i Knyken da det fantes penger. Enkelt tiltak for å krysse den sterkt trafikkerte hovedgata lar også vente på seg selv om det haster. Senest torsdag ble vi nedstemt på et forslag om rask utbygging nå når Geilan som skolevei blir et anleggsområde med tungtrafikk.

Ulykke forrige uke

Amfi-området: Vi foreslo at sykkelfelt måtte legges mot øst ved Statens Hus for å redusere risikoen for ulykker mellom syklister der to underganger møtes i bunnen av en bakke (livsfarlig løsning). Kommunen la likevel feltet mot vest klin inntil den kryssende undergangen fra Amfi. Forrige uke oppsto det personskade da to syklister kolliderte.

Norsk Kylling: Vi foreslo sikringstiltak og ny trase for gang- og sykkelvei (skolevei) fordi ny fabrikk ville gi kraftig økning i trafikk på tvers av gang- og sykkelveien. Møtte sterk politisk motstand. Etter flere omkamper ble det heldigvis flertall for å bygge bru over Skjenaldelva.

Venter på respons

Men: Grønøra og den nye traseen er fortsatt et problemområde. Gangfelt er lagt i feilkonstruert rundkjøring med høy fart og fire armer. Det er i tillegg ingen sikring der betongbiler og annen tungtrafikk krysser ny gang- og sykkelvei tre steder (Furumoen). Vi har foreslått flere til dels enkle tiltak som vil gjøre det tryggere å sykle mellom Råbygda og Orkanger, så får vi se hva som skjer. Det går i beste fall seint.

Vi har også mast i lang tid om konkrete trafikkfeller som bla krysset Njardar gate/Orkdalsveien uten resultat. Nå har vi foreslått fortau i Grensen forbi Rianmyra barnehage som nytt tiltak. Grensen har blitt hovedfartsåre for biltrafikk til og fra Nerøra etter omlegginga ved Coop Extra, men uten avbøtende tiltak fra kommunens side.

Dårlig for eldre

Siden 2015 har vi forsøkt å få ryddet opp i fortauskanter og andre hindringer som gjør livet vanskelig for syklister og fotgjengere som er dårlige til beins. Det utløste forbausende mye motstand. Først nå, etter 7 år, tok kommunen med en rullestolbruker på befaring på Orkanger og Fannrem. Det ble dokumentert at barrierene står i kø. Orkanger sentrum er et lite aldersvennlig sted.

I rettferdighetens navn skal det sies at mentaliteten var enda verre før. Oddvar Kjøren (Ap) leder nå trafikksikkerhetsutvalget og tar oppgaven på alvor, men det ser ikke ut til å være nok. Kulturen sitter i veggene og forslaget om å sende Orkanger-elever vekk med buss sier litt om holdningene i deler av det politiske miljøet.

Hjelp oss med arbeidet

Småbylista håper «Skuffa innflytter» og andre som er opptatt av barns oppvekstmiljø på Orkanger tar kontakt. Vi trenger hjelp for å oppnå bedre trafikksikkerhet og god sentrumsutvikling.

Vi må få det politiske flertallet og ledelsen i Orkland kommune til å innse at dagens Orkanger er et dysfunksjonelt sentrum. Orkanger er designet for bil. Orkanger sentrum er ei forstrukket transportsåre for strømmer av kjøretøy. Barn og eldre skal passe seg, eller finne trygge omveier.

Forslaget til ny arealplan vil gjøre Orkanger sentrum til et enda mindre attraktivt sted å vokse opp. Kommunens ledelse vil spre handelen og øke den interne biltrafikken ytterligere. Bilen skal fortsatt bestemme stedsutviklinga. Resultatet vil skremme vekk mulige innflyttere.