Det er en stor styrke at viktige avgjørelser som påvirker oss direkte blir avgjort lokalt. En kommune har ansvar for store og viktige oppgaver, som sykehjem, hjemmesykepleie, skole, barnehager, fastleger, vann- og avløp, forvalting av jordbruk, bo-areal, kulturtilbud osv! Det er tjenester som er av stor betydning for hver enkelt av oss, og det er en styrke at de som tar avgjørelser selv er brukere av det tilbudet kommunen skal gi.

Det er derfor med stor bekymring vi over tid har opplevd at lokaldemokratiets handlingsrom og muligheter blir begrenset, og at vi har mye mindre vi skulle ha sagt. Vedtak som blir gjort i lokale politiske utvalg blir overstyrt og politisk behandling blir nedprioritert.

Et hinder for et levende og aktivt lokaldemokrati er at vi stadig opplever å bli overstyrt og får vedtak reversert av regionale myndigheter. En av styrkene til lokaldemokratiet er at vi kan utøve skjønn og ta avgjørelser som er tilpasset lokale forhold. I fagutvalget PMU (Plan- og Miljøutvalget) så får vi ofte saker som omhandler fradeling av tomter. Det er gjerne unge nyetablerte som ønsker å flytte hjem, som ønsker å sette opp et hus i nærheten av familien sin! Ofte sier vi ja til dette, da vi ønsker aktivitet og bosetting i hele kommunen, og for mange så er dette eneste muligheten de har for å etablere seg i hjembygda. Men dessverre så får vi utfordringer i møte med Statsforvalteren, som klager inn vedtakene våre. Klagene fra Statsforvalteren er ofte preget av lite kjennskap til lokale forhold og utdatert informasjon. En gjenganger er at området som ønskes fraskilt er avsatt til LNF-formål, men når man befarer området så er det ikke dyrkbart og ikke en del av gårdsdriften overhode.

All politikk er lokal. Vi ønsker at folk skal kunne motta de mest grunnleggende tjenestene der de bor, tilpasset lokale forhold og behov! Derfor må vi sikre oss at avgjørelser blir tatt i lokale fora, blant de som er valgt av kommunens innbyggere til å forvalte kommunens økonomi og tjenester! Som folkevalgte skal vi ikke bare forvalte kommunens ressurser, men også være ombudskvinner- og menn som skal lytte til innbyggerne og ta med folket på råd. Skaun Arbeiderparti tar dette ansvaret på største alvor og vi er bekymret for utviklingen der regionale myndigheter stadig griper inn i lokale avgjørelser!

Lokaldemokratiet er under press og det er mange utfordringer. Vi som er aktive i politiske partier merker at det er vanskelig å rekruttere og beholde dyktige og engasjert folk i lokalpolitikken. Lokaldemokratiet skal gjenspeile befolkningen i kommunen, og det er de som bruker tjenestene som vet hvor skoen trykker. Vi trenger flere kvinner, ungdom og mennesker med minoritetsbakgrunn inn i Skaunpolitikken. Da kan det ikke være slik at muligheten til å påvirke og delta i politiske prosesser blir snevret inn. Skaun kommune må bli flinkere til å engasjere de politiske utvalgene og brukerrådene når saker skal behandles, og vi har en stor jobb med å ta tilbake den lokale selvråderetten fra regionale myndigheter.