Ny forskning viser at oppdrett av steril laks gir gode resultater for oppdretterne. Den sterile laksen vokser og trives, og skulle den rømme kan den ikke krysse seg med villaksen. Steril laks kan bli villaksens beste venn.

Norge har med sin lange kyststripe store fortrinn innen fiskeoppdrett, som hovedsakelig foregår i åpne merder. Det nytter ikke å kamuflere at mange fisk rømmer fra anleggene. Fiskeridirektoratet la nettopp fram tallene som viste at 70.000 oppdrettsfisk rømte fra anlegg i fjor. Av disse var det 43.000 oppdrettslaks. De syv foregående årene har det i gjennomsnitt rømt 155.000 oppdrettsfisk årlig, og flere tusen rømte oppdrettslaks vandrer opp i elvene hvert år og utgjør en risiko for innkryssing og genetisk påvirkning av villaksen.

I samme periode er antall villaks redusert, og bestanden i norske vassdrag er nå så lav at den er rødlistet. Steril oppdrettslaks vil kunne bevare villaksen og dens egenart, siden rømt fisk som er steril ikke blander seg med villaksen. Dessuten vil produksjon av steril oppdrettslaks bidra til bedre kjøttkvalitet, mindre sykdom og dødelighet. Steril oppdrettslaks er derfor ønsket fra flere hold.

Forkjempere for villaks mener alt oppdrett må skje enten i lukkede anlegg eller på land. Vi skal ikke kaste oss inn i debatten om hvordan Norge skal drive oppdrett de kommende tiårene. Likevel stiller vi spørsmålet om flere bør fremsnakke den sterile laksen.

Det finnes flere måter å gjøre laksen steril på. Lakseegg som utsettes for høyt trykk vil beholde begge kromosomsettene fra morfisken, som dermed gir sterile triploide avkom. Men Mattilsynet har av hensyn til fiskevelferd besluttet at det ikke skal være mer triploid laks i sjøen etter 2023. En alternativ strategi er å forandre spesifikke gener ved genredigering, slik at fisken ikke utvikler kjønnsceller. I dag er genredigert laks ikke tillatt brukt i produksjon.

I forskningsinstituttet Nofima har vi etter flere års forskning utviklet en lovende metode for oppdrett av steril laks. Laksen blir steril uten at fiskens gener røres, ved å blokkere en faktor som er nødvendig for utviklingen av kjønnscellene. Nylig har vi gjennomført en studie som dokumenterer at steril laks vokser like raskt og har det velferdsmessig minst like bra som fruktbar laks.

Inngående undersøkelser av fiskens vekst, smoltifisering, stresstoleranse, angrep av lakselus og dødelighet i sjø, viser at den sterile laksen har samme egenskaper som fruktbar laks. Imidlertid har den sterile laksen mindre kjønnshormoner når den settes ut i sjøen, slik at driften til å foreta gytevandringer er redusert. Dermed vil rømt laks ikke forstyrre gytingen til villaksen.

Oppdrettsnæringen viser interesse for den sterile laksen. Det skal forskes mer i årene som kommer med både offentlige og private midler. Vi har nå startet arbeidet med ulike strategier for storskala produksjon av steril laks i samarbeid med en stor oppdrettsaktør. Vi er sikre på at den sterile laksen har en fremtid og vil bidra til bevaringen av villaksen.

Øivind Andersen, Nofima

Helge Tveiten, UiT Norges Arktiske Universitet