Kommunedirektøren går inn for at barnehagen legges ned.

Styret i Halsa Grendalag vil peke på følgende momenter som vi mener er viktige for politikerne når de skal ta stilling til barnehagen på Halsanaustan:

  • I samfunnsdelen av kommuneplanen står det at kommunen skal satse på bærekraftige og aldersvennlige lokalsamfunn, som et av tre hovedsatsingsområder. Det står videre at et lokalsamfunn må ha et variert boligtilbud, næring, offentlige tjenester, tilgang på grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud og et transportsystem som prioriterer grønn mobilitet, for å regnes som bærekraftig og attraktivt.

  • Heim kommune har 7 lokalsamfunn (med eget grendalag og som er stemmekrets). Av disse er det ett lokalsamfunn som ikke har noen kommunale etableringer, inkl. barnehage; Halsanaustan.

  • Vi ser av saksframlegget at barnehagen på Liabø er full. Videre vet vi at det kommer mange flyktninger fra Ukraina i 2023 og kanskje i enda flere år framover. Da er det et forslag om å investere i oppgradering av barnehagen på Liabø for å ta imot nye barn. Hva det vil koste står det ingen ting om.

  • Vi er forundret over dette forslaget, når det står en barnehage klar til å ta imot unger på Halsanaustan.

  • Videre står det hva det vil koste å åpne barnehagen på Halsanaustan. Men er det tatt med at det vil redusere kostnadene på Liabø?

  • Heim kommune og Halsa utvikling har begge planer om å realisere boligprosjekt på Halsanaustan. Det vil vel gå mye lettere derom det er barnehage i nærheten?

  • Sett opp mot alle fordelene det er å ha en barnehage i et lokalsamfunn, finner vi det merkelig at den lille merkostnaden dette medfører, gjør at forslaget er nedleggelse.

  • Det er ikke rart at lokalsamfunnet på Halsanaustan er rystet og uforstående til det som skjer. Folkemøter, foreldre, lag/foreninger og næringslivet har engasjert seg for å bevare barnehagen.

Vårt ønske og håp er at politikerne ser nytten av å ha en barnehage på Halsanaustan. Og at de ser den nytten opp mot kostnadene. Og ha i mente at vi nå og i et ukjent antall år framover har en spesielt krevende situasjon.

Styret i Halsa Grendalag

Berit Hauge Aakvik, Cristina Constantin, Fredrikk Røe, Irene Røe Vaagan, Ivar Vullum, Kolbjørn Betten.