Siden skolestart i fjor høst har sju elever ved Løkken Verk Montessoriskole sluttet, og flyttet til andre skoler. To til skal være på veg til å gjøre det samme. Ei gruppe foreldre ved skolen har fortalt til ST om et vanskelig skolemiljø, og at det har skjedd urovekkende endringer i løpet av det siste året. Det er en historie om mobbing, plaging og utestenging, og om ukentlige voldshendelsen blant elever. Og det er en opplevelse av at skolen ikke griper tak i problemene, gjør noe for å få slutt på mobbinga og løser opp i det dårlige skolemiljøet.

På motsatt side av det som har blitt en sår og vond konflikt står rektor, styret for skolen - og andre foreldre. Skolens øverste leder kjenner seg ikke igjen i historiene. Han mener elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen, og at det ikke er mer mobbing ved skolen enn tidligere. Rektor mener heller ikke at det er flere elever som har sluttet dette skoleåret, enn tilfellet har vært tidligere år, og gir uttrykk for å ha en åpent dør og en god dialog med foreldrene. Skolens styreleder er på sin side overrasket over kritikken, og viser til at hun ikke har opplevd mye misnøye i løpet av sine 11 år i styret for den private skolen. På motsatt side står også de foreldrene som er fornøyd med skolen, og som opplever at deres barn trives godt.

Vi har omtalt lignende saker før. På tampen av 2019 satte ST blant annet søkelyset på Buvik skole, etter at to familier valgte å gå ut med sine historier. To små gutter slet med traumer etter over lengre tid å ha vært utsatt for mobbing og fysiske krenkelser. To år seinere handlet det om Meldal barne- og ungdomsskole, og en 16-åring som var blitt mobbet gjennom mye av skolegangen.

Skolene i Buvika og Meldal er offentlige, og eies av kommunene. Det er dermed kommunene som har ansvaret for skoledrifta. Løkken Verk Montessoriskole er en privatskole, og det er styret som i praksis har den rollen og det ansvaret en kommune har for sine offentlige skoler.

Styret er juridisk ansvarlig for at skolen driver lovlig, og at elevene får den opplæringen de har krav på.

Og det er derfor styret som har ansvaret for at skolen oppfyller Opplæringslovens krav til et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Dette er ikke nødvendigvis en enkel oppgave i et lite lokalsamfunn, der alle kjenner alle.

«Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det fins egna tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø» heter det Opplæringslovens §9 A-4. Og det er elevene dette handler om. Om én elev opplever mobbing, er det én for mye, selv om mange andre har det greit. Dette er det helt legitimt å varsle om, enten skolen er offentlig eller privat.