Skaun kommune planlegger utbygging av opp mot 700 boliger i Børsa de kommende årene. Først ute er ei omfattende utbygging på Jyssan, der Obos Block Watne har varslet oppstart av et prosjekt som omfatter 350 boliger. Utbygginga skal i stor grad skje på områder som i dag er dyrka mark. Det er betydelige arealer det er snakk om. Statsforvalteren har gjort omtrentlige beregninger som viser at i hvert fall 138 dekar fulldyrka jord av god kvalitet skal bygges ned. Kommunen blir oppfordret til å ta en pustepause.

Hittil i prosessen har Skaun svart opp slike innvendinger på samme måte som flere andre kommuner som planlegger å bygge på landbruksjord: Planene er dessverre allerede lagt, områdene er for lengst avsatt til boligformål, og da blir det sånn. Men er det virkelig så enkelt?

Statsforvalteren viser i sin uttalelse til at jordvernet er innskjerpet i flere runder etter at Skaun vedtok sin områdeplan for Børsa. Skaun og resten av landets kommuner er bedt om å revurdere sine planer, og gjøre ei ny vurdering av om matjorda bør omdisponeres tilbake til det formålet den har i dag: Produksjon av mat. For et drøyt år siden mottok kommunene et brev fra landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren, der betydninga av å ta vare på matjorda blir understreket.

Ifølge Landbruksdirektoratet har Norge relativt lite dyrka jord sammenlignet med andre land. Jordbruksarealene utgjør kun tre prosent av det norske landarealet, mens tilsvarende tall for Finland og Sverige er 7,5 prosent og hele 66 prosent i Danmark. Det er derfor en allerede knapp - og ikke-fornybar - ressurs som er under kraftig press.

Samtidig øker befolkningen, både i Norge og i verden for øvrig, og det er ei økende utfordring å sikre matforsyningen.

I en slik situasjon må det være lov til å gjøre nye vurderinger av vedtak og prioriteringer som er gjort tidligere. Det er kommunene som har ansvaret for arealforvaltningen lokalt, og de har dermed en viktig rolle i å ivareta jordvernet. Da holder det ikke med et skuldertrekk, fordi planene forlengst er lagt.

Skaun bør derfor gjøre ei ny vurdering av behovet for arealer til boligbygging, og se på om det fins andre og bedre alternative områder for utbygging, som ikke berører dyrkamark. Dette er også Statsforvalterens anbefaling.

Det kan ta lengre tid før ei storstilt utbygging kan settes igang. Men det er tid vi må ta oss.