Situasjonen ved mange av skolene er prekær.

Ostehøvelen er benyttet jevnlig de seinere år. Til slutt er det ikke mer ost igjen..

Det går bra å kutte de fire timene det pleier å være en ekstra lærer i klassen ei uke, da det må dekkes opp et sykefravær i en annen klasse.

Det går bra for den ene læreren som må ordne opp i ting som har skjedd på vei til skolen eller i friminuttet. Selv om 27 elever må vente i klasserommet mens samtalen foregår på gangen utenfor.

Det går bra for eleven med vedtak om spesialundervisning eller språktrening å miste den ene timen, fordi det må dekkes opp prekære behov andre steder.

Det går bra å løpe enda fortere, kutte matpause og dobesøk, en og annen dag.

Det går bra å forholde seg til stadig økende krav og forventninger fra foresatte og samfunnet for øvrig. Og ta seg av oppdragelse, der dette mangler fra heimen.

Det går bra å stå i situasjoner med enkeltelever som er såpass utagerende og truende at du inni deg er redd for at det kommer et slag eller et spark du ikke er forberedt på. «For det går som regel bra.»

Men dette går ikke i lengden.

Strikken er tøyd vel langt.

Det er mange fleksible, positive og løsningsorienterte lærere i Orklandsskolene. Disse løser mange utfordringer selv, med knappe ressurser. De løper litt fortere, arbeider litt hardere og kjenner seg litt mer utmattet. For hver eneste dag.

Til slutt blir det nok. Da klarer ikke disse fleksible, positive og løsningsorienterte lærerne mer. Og blir borte. Sykemeldt. Utslitt. Og veien tilbake til klasserommet blir lang…

Vi har sagt fra. Rektorene på skolene og kommuneadministrasjonen vet hva vi strever med.

Grunnbemanninga er så lav at det blir ingen ting å gå på, slitasjen blir for stor.

Det MÅ være én lærer i hvert klasserom til enhver tid.

Men helst må det være litt mer enn én lærer. Til grupper på opp mot 30 elever, eller aldersblandede grupper. Med alt det innebærer. Av ulike behov, språkbarrierer, diagnoser og utfordringer. Aller helst vil vi lære bort noe også. Og drive med sosialisering. Gjøre elever til gangs mennesker. La de få opplevelsen av tilhørighet. I trygge rammer. I en klasse der enkeltindivider jobber sammen, og hjelper hverandre å utvikle seg.

Først når andre kikker skolen i korta er det håp om at det kan skje noe. Loven tilsier maks 15 elever for hver lærer på 1. – 4.trinn, og 20 elever for hver lærer på 5. – 10.trinn. Statsforvalteren har avdekket brudd på lærernormen ved flere skoler i kommunen vår.

Dessverre ble det ikke ansatt flere lærere for å dekke avvikene.

Skolene måtte i stedet flytte noen lærertimer til de trinnene som var for lavt bemannet. Det gikk på bekostning av lærertettheten der kommunen faktisk lå litt over lovens minstekrav. Dette ble meldt inn 1.oktober. Ny rapportering skjer først om ett år igjen. I mellomtiden kan skolene flytte lærere dit det brenner mest, og la være å se til at lærernormen følges.

Kommunelegen har meldt inn avvik på for mange elever i klasserom i forhold til arealet. Siden det bare er en anbefaling, og ikke mer enn det, slipper kommunen å påse at det avviket lukkes fullt ut. Det samme med uteareal. Flere skoler har for lite uteareal. Men så lenge det ikke er annet enn en nasjonal anbefaling blir avviket ikke lukket. Alt dette kommer av for lav bemanning i Orklandsskolen. Skolebudsjettet er for lite.

Arbeidstilsynet har nylig vært på besøk, og igjen er lista lang. Det er ting vi har sagt fra om gang på gang. Det viser seg at den belastninga lærerne har på jobb fører til sykefravær. Det viser også tallene for sykefravær dette skoleåret. Mange skoler har hatt svært lave tall i mange år, men nå er tallene økende. Vi ser erfarne og faglig dyktige kolleger vi har jobbet sammen med i mange år bli sykemeldt. Vi ser unge, fremadstormende nye kolleger som ikke klarer å stå i jobben sin. Sykemeldinger er i langt større grad relatert til arbeidsforhold. Dagens lærere står i en konstant skvis mellom de økonomiske rammene og alle behov som ikke blir dekket. Vi frykter for framtida i Orklandsskolene.

Håper vi tar feil. Men håper enda mer at problematikken blir tatt skikkelig tak i.

(Brevet er sendt til alle medlemmer i kommunestyret, og respondert av mange.)