I den senere tiden er det gjennom avisa Sør-Trøndelag blitt belyst at ungdom med ekstra behov mangler tilrettelagte boliger i deler av kommunen. Dette er en utfordring for ungdommene, pårørende og kommunen. Ole Edvard Sandvik som er enhetsleder for bo- og miljøtjenesten bekrefter at kommunen har ei utfordring her, da kommunen har for få leiligheter til denne gruppen. Han forstår foreldrenes bekymring rundt dette. Hva som skal skje er opp til politikerne. Saken er tatt opp i hovedutvalg for helse og mestring, men utover det er det ikke nevnt politisk. MDG Orkland er bekymret for denne gruppen og for den situasjonen de pårørende står i. Sammen med Småbylista og Rødt ønsket vi å sette av en million til å utrede/prosjektere boliger til denne gruppa, av overskuddsmidler. Dessverre ble ikke dette tatt med. Det er mange viktige saker og gode tiltak som får midler, og det er vanskelig å velge saker og en skal ikke sette opp viktige tiltak mot hverandre, men i Orkland er vi opptatt av å bekjempe utenforskap. Dette er ei gruppe som står i fare for å være utenfor på de fleste arenaer. Denne gruppa ble hardt rammet av restriksjonene under koronapandemien da landet ble nedstengt. Tilbudene ble stengt og det krevde svært mye av de pårørende. Når ungdom er over 18 år, faller også retten til omsorgspenger bort, slik at pårørende måtte eventuelt ta permisjon uten lønn for å følge opp ungdommene sine. Det ble satt i gang tiltak for å få ordinært skoletilbud og idretten i gang igjen, men flere av tilbudene til denne gruppa kom senere i gang. De ble da isolerte lengre til tross for at de, etter mitt syn, tilhører ei ekstra sårbar gruppe. Pårørende blir dermed ofte låst til omsorgsjobben, med mindre tid til andre barn i familien, blir mer isolert og står i fare for å bli utbrent. Ikke av ungdommen sin, men av alle kampene de må kjempe. Å få leilighet kan være avgjørende både for ungdommene selv og pårørende for å kunne få tid til å delta i samfunnet på lik linje som andre. Det er viktig at vi lytter til pårørende og ungdommen – hvor de ønsker å bo og hvilken form botilbudet skal ha. Vi kan ikke ha det slik at ungdom med særskilte behov blir plassert blant rusavhengige og mennesker med demens, slik Torjuul og Lium fra pårørendegruppa sier de kan risikere (Sør-Trøndelag, 2. juni 2022). Derfor håper jeg at politikere setter seg godt inn i dilemmaet og er forberedt på å sette i gang prosessen med å prosjektere boliger som kan gi disse ungdommene en god start på voksenlivet, og trygghet til deres pårørende.