Framstillingen er selektiv og noe fakta kan derfor være på sin plass.

Da formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett- og handlingsplan den 1. desember, foreslo Orkland Ap sammen med våre samarbeidspartier følgende påplussinger:

  • 2 mill kr. mer på skolebudsjettet

  • Styrket demensomsorg

  • Mer penger til kulturfeltet, og da særlig økning av tilskuddene til idrettslagene

  • Avsette mer penger til private veier som brukes av allmennheten til utfartsområder

  • Økt lærlingebudsjett

Disse påplussingene stemte Småbylista imot. Småbylistas budsjettforslag inneholdt i stedet flere kutt på viktige kommunale tjenester. Uspesifiserte kutt på 3 mill kr, som vi av erfaring vet rammer de største budsjettområdene mest, dvs. eldreomsorg og skole. I tillegg foreslo Småbylista å bruke 10 mill kr. som egentlig er øremerket rehabilitering av kommunale boliger, der vi vet det er et stort etterslep.

Selv om Småbylista justerte sitt budsjettforslag noe da saken ble sluttbehandlet i kommunestyret, inneholdt det fortsatt et for stort uspesifisert kutt i kommunale tjenester, og for stor omdisponering av midler som er avsatt til rehabilitering av den kommunale boligmassen.

Når Småbylista går ut og kritiserer andre partier for å ha stemt imot deres forslag om økte bevilgninger til enkelte gode formål, er det viktig at folk får vite hvordan disse bevilgningene var finansiert. Det er denne finansieringen vi i Orkland Ap ikke kan være med på.

Småbylistas innlegg 3/1 inneholder et lengre passiar om enkelte trafikksikkerhetstiltak. For oss i Orkland Ap er det viktig å få frem at vi i den vedtatte handlingsplanen nå har sørget for å få på plass alle de 5 kostnadsberegnede tiltakene fra den helt ferske trafikksikkerhetsplanen, som kommunestyret vedtok i september. Prioriteringen av tiltakene var da enstemmig i kommunestyret og er derfor tatt inn i handlingsplanen i den rekkefølgen de er prioritert av kommunestyret. Det blir derfor feil når Småbylista framstiller det som at rekkefølgen og tidsperspektivet for gjennomføring av enkelte av tiltak, handler om flertallspartienes budsjettprioriteringer. Dersom det er kapasitet for å framskynde prosjekter, er Orkland Ap åpen for det og det er midler på trafikksikkerhetsfondet til framskyndelse av det fjerde tiltaket. Men vi antar at også Småbylista mener det samme i januar som de mente i september, altså at kommunen skal gjennomføre prosjektene i den vedtatte prioriterte rekkefølgen?

Det er også interessant å merke seg at Småbylista i sitt innlegg 3/1 kaller bevilgningen vår til bedre universell utforming av sentrumsområdene for «småpenger», når det vitterlig er en større bevilgning enn det Småbylista har hatt i sine egne forslag.

Til sist noen kommentarer om påstandene rundt skatepark og golfanlegg. Vi er enig i at skateparken var et godt lavtersketilbud, særlig med tanke på de som kanskje ikke driver med organiserte aktiviteter. Administrasjonen har svart ut i politiske organer der Småbylista er representert at denne vil reetableres så fort snøen er borte. Det kunne Småbylistas representanter vært etterrettelige nok til å meddele i stedet for å etterlate et inntrykk av at skateparken er ofret for å spare penger. Tvert imot blir den en del av et anlegg som driftes av det kommunale foretaket Orklandbadet. Tilsvarende er det feilaktig å fremstille det som at planene om golfbane i Knyken er godkjent. Arealet er riktignok avsatt til idrettsformål i kommuneplanen, men det stilles nå krav om en reguleringsplan nettopp for å kunne vurdere om dette er et bruksformål som vil være forsvarlig, bl.a av hensyn til myr. Om det ikke er det, må golfklubben finne andre egnede arealer eller legge bort planene om et golfanlegg i Orkland.

Orkland Ap har valgt å ta posisjoner i Orkland-politikken. Det innebærer å ta ansvar for en helhetlig politikk, der økonomien skal holdes styr på, samtidig som vi har store uløste oppgaver innenfor både eldreomsorg, skole og mange andre kommunale ansvarsområder. Som styringsparti tåler vi å bli kritisert for våre prioriteringer. Og vil tåler at partier som spiller opposisjonsrollen tilsynelatende har andre pengekilder eller ikke trenger å forholde seg til vedtak de selv har vært med på ett år tidligere (f.eks hvordan rehabilitering av kommunale boliger skal finansieres). Ja vi tåler sågar at opposisjonspartiene i mindre grad trenger å føle ansvar for å avsette midler til planlagte investeringer, som f.eks «Nye Orkdal Helsetun», som det alltid er flertallspartiene som må fremme forslag på å løse. En viss edruelighet i framstillingen av egen fortreffelighet og andres dumskap kan kanskje likevel forventes.

Oddvar Kjøren – Orkland Ap Karin L. Røttereng – Orkland Ap Are Hilstad – Orkland Ap