NRK melder at antallet gjeldssaker har økt kraftig i 2023 og at politiet flere steder har ansatt flere folk for å ta seg av tvangssalg og utkastinger. Husholdninger sliter både fordi prisene har økt over så lang tid og fordi de økonomiske reservene folk har hatt, er brukt opp.

Dersom familier må gå gjennom et tvangssalg, er det ikke lenger lett å få kjøpt eller å få leid en bolig, og spesielt ikke i Orkland kommune. Kommunen har støvsugd markedet for ledige boliger, prisene har som en konsekvens skutt i været og de fortsetter å øke. Dette får store følger i lokalsamfunnet. Det betyr at familier som leier bolig, får mindre mulighet til å legge av penger til å kjøpe egen bolig. Det betyr at ungdom i større grad er avhengig av hjelp hjemmefra for å klare å betale leieprisene, og det er ikke noe alle har mulighet til, spesielt ikke nå. Det betyr at situasjonen for de som allerede leier kommunal bolig blir vanskeligere, fordi de betaler «gjengs leie», noe som betyr at dersom prisene i markedet øker, vil prisene på kommunale boliger også øke. Dette har Rødt kritisert før, og kommer til å følge opp også videre. Kommunale boliger bør ikke være basert på gjengs leie, men et pristilpasset nivå for brukerne. I tillegg skal Orkland ta i mot 200 nye flyktninger, slik at markedet blir ennå mer presset enn det allerede er. Hvilke tiltak har Orkland kommune gjort for å sikre tilstrekkelig bosted for disse, og sikre seg at man har tilgjengelige utleieboliger for lokale personer som trenger det i tillegg?

I lov om sosiale tjenester står det om rett til midlertidig botilbud og krav til disse. Her er man tydelig på at årsaken til behovet og om det har vedvart over tid er uvesentlig. Kommunen plikter å stille opp med et kvalitetsmessig forsvarlig tilbud basert på tjenestemottakers behov. Daglige aktiviteter, jobb, selvstendighet, relasjoner og sosialt nettverk, i tillegg til standard, er ting som skal tas hensyn til. Søknad om midlertidig botilbud må behandles samme dag som det mottas, har Orkland kommune kapasitet til det? Det står også at midlertidig botilbud kun unntaksvis skal benyttes til barnefamilier og barn/ungdom, men hvordan skal man finne ny bolig dersom markedet er støvsugd, man allerede sliter med å betale utgiftene sine og har høy gjeld? Samtidig er det nevnt i lokalavisa at vi må selge kommunalt eide boliger, for å få inn penger til vedlikehold. Hvordan tenker kommunen at vi skal ha nok boliger til alle som kan trenge det i høst og vinter?

Rødt mener at Nav bør rustes opp, ansette flere og kommunen må ha ledige kriseboliger stående klare. Dette siste sikkerhetsnettet må være på plass. Vi kan ikke komme i en situasjon der folk blir bostedsløse og familier med barn må flytte miljø fordi kommunen ikke har vært godt nok forberedt. Vi ønsker å få en oversikt over hvor mange boliger kommunen disponerer, hvor mange boliger står ledige og klare til den varslede krisa og hvor kommunen tenker å bosette de nye flyktningene? Rødt krever svar på dette snarest, dette er altfor prekært å vente med. La Orkland være en kommune som er i forkant av varslede kriser, slik at vi best mulig kan ta vare på folket som bor her – det er det som er å være modig, klok og nær. La oss ikke komme i en situasjon der vi må lese om gråtkvalte småbarnsfamilier, enslige og eldre som sitter uten hjem og må flytte fra hjemkommunen sin, fordi vi ikke var godt nok forberedt.