Det er spesielt uforståelig fordi Banktomta er en del av det nye boligfeltet i Midtbygda, som oppsto da Grefstad skole ble flyttet. Dessuten er den egentlig i tillegg alt for trang i forhold til behovet som ny brannstasjon krever! Det blir nesten komisk, når det i saksutredningen skrives at for alternativ Messråa er det konflikt med 30 meters byggegrense langs fylkesveien, mens det for Banktomta, som ligger på andre sida av samme fylkesvei, ikke er nevnt noe om samme forbehold. Det kan opplyses at her ligger hele tomta i byggeforbudssonen! Joda, jeg skjønner at det er mulig å søke om dispens.

Jeg antar utrederne forstår at en bygging av ny brannstasjon på Banktomta vil koste svært mange millioner ekstra, på grunn av at tomta er alt for smal til å bygge en «normalt» utformet brannstasjon. Det er selvfølgelig derfor at dette skal være et «signaturbygg», der prisen tydeligvis ikke spiller noen stor rolle! Når en ser på «mulighetsstudien», som sikkert ivaretar behovet for nødvendig areal, så inneholder skissa over bygget mer enn 25 innvendige og utvendige hjørner, samt bygging på to plan!

En trenger ikke være bygningsingeniør for å skjønne at dette får store konsekvenser for både byggekostnader, vedlikeholdskostnader, og ikke minst oppvarmingskostnader, grunnet vesentlig større veggareal enn i et «normalt» rektangulært bygg.

Når tomtene sammenlignes prismessig, så blir Meieritomta naturlig nok belastet for heving med godkjent masse opp til nødvendig nivå for, å unngå flomfare. Oppfyllingen vil samtidig gi god byggegrunn. Hvorfor blir ikke Banktomta i sammenligningen «belastet» med utgiftene til nødvendig masseutskifting for å gjøres  byggeklar?

Angående signaturbygg, så vil jeg tro at meldalinger flest vil sette pris på om kommunen gjerne vil bruke penger på dette, men et signaturbygg i et boligfelt bør selvsagt være et boligbygg, og ikke et industribygg!

Når en leser arkitektkontorets ensidige anbefalinger, er det vanskelig å fri seg fra tanken om at dette er et bestillingsverk for å framheve Banktomta på bekostning av Meieritomta. Hvis en fyller opp Meieritomta i henhold til NVE’s krav om heving til flomsikkert nivå, vil sjølsagt den mye større og flate tomta gi helt andre muligheter for en kostnadseffektiv utbygging enn det som er mulig på den smale Banktomta. I tillegg får vårt flotte brannkorps gjennomføre både utrykninger, opprydding etter utrykninger og øvelser, uten å måtte tenke på at de forstyrrer naboer et steinkast unna!

Jeg har vært med i meldalspolitikken i noen ti-år, og det å skaffe godkjente forhold for brannkorpset har vært en gjenganger i svært lang tid. Jeg håper derfor formannskapet nå «skjærer igjennom», og velger Meieritomta, slik at prosjektering og bygging kan komme i gang, uten unødige utsettelser.  Også Meieritomta ligger midt i sentrum, og gir helt andre muligheter enn Banktomta, både på kort og lang sikt. Også på Meieritomta vil et bygg bli godt synlig for alle, når meieriboligen og andre hus blir revet eller flyttet. En brannstasjon her legger heller ikke beslag på sårt tiltrengte boligtomter i Midtbygda.

Det er også merkelig at kommunedirektøren ikke ser at det kan finnes viktige synergier ved at ny brannstasjon kan bygges på nabotomta til renseanlegget, som er under fornying på nabotomta. Jeg antar også at en brannstasjon her også kan kjøpe energi til oppvarming fra flisfyringsanlegget i Meieribygningen, nok et pluss! Orkland kommune trenger engasjerte lokalsamfunn! Da må kommunen spille på lag med dem, istedenfor å provosere med ufornuftige tiltak!