I snart femti år har det vært benyttet gass ved industriområdet på Grønnøra. Det har gått bra. Orkanger har ikke blitt blåst utover fjorden til Byneset. Det bør gå bra på Vormstad også, selv om metangass kan bli eksplosivt når gassen blandes med oksygen. Faren for lukt fra lukka anlegg vil også gå bra uten luktplager til omgivelsene på Vormstad, er konklusjonen fra administrasjonen. Deres oppgave er å kvalitetssikre faktaene som kommunestyret får presentert. SV velger å lite på kommunedirektøren og fagfolkene. Selv om det er mange som mener de vet bedre.

Med plassering på Vormstad vil anlegget betjene landbruket i Orkland og Rennebu med tankbiler og hente møkk og levere den tilbake uten gass. Anlegget vil være viktig for å redusere klimautslippene fra landbruket ved at biogass vil erstatte diesel. Bøndene vil få inntekt på møkk, noe de ikke har i dag. I tillegg vil møkka være like verdifull som gjødsel etter behandlingen i anlegget.

Inntektene i landbruket har blitt mer og mer presset. Her får de en ekstra inntektsmulighet. Biogassanlegget vil være en første viktig brikke i etableringen av en biobasert verdikjede i Orkland kommune, opplyser Gasum. Dessuten vil tre grunneiere få en forhåpentligvis grei betaling for området.

Anlegget planlegges med en dimensjonerende kapasitet for energiproduksjon på rundt 100 GWh (100 millioner kilowattimer). Til sammenligning var det samlede forbruket av elektrisitet i Orkland i 2022 962 GWh, ifølge Trøndelag i tall.

Råstoff leveres til anlegget i tankbiler eller lukkede containere. Det går rett til innebygd mottak med luftavsug og luktbehandlingsanlegg.

Sp var for og snudde

I Hovedutvalg Forvaltning 29. september var det bare Helge Ringli fra Frp som stemte imot at anlegget får tillatelse til å bygge på ca. 120 mål av næringsområdet på Vormstad. I kommunestyret tirsdag var plutselig flere partier imot plasseringa av anlegget, uten at det var varslet før møtet i kommunestyret. Sps gruppeleder Kristian Martin Fremstad stemte for i Hovedutvalg Forvaltning 29. september, men mot i kommunestyret sist tirsdag. I kommunestyret fikk Frp følge av Sp, Pensjonistpartiet, INp og Rødt. Flertallet ble sikret av Ap, Småbypartiet, SV, KrF og Høyre.

Lukt vil være like plagsom i Snillfjord

Flere av talerne som er imot plasseringa av anlegget på Vormstad visste nå om en egnet plassering i Snillfjord. Når man tror at et slikt anlegg vil gi ekkel lukt, kan vel den være like plagsom for folk i Snillfjord som for folk på Vormstad, selv om de er færre i Snillfjord?

Det er alltid for seint å starte saksbehandlinga under sluttbehandlinga i kommunestyret. Bedriften burde vært presentert for denne tomta i fjor. Da kunne de fått vurdert forslaget. Det er ikke kommunestyret som skal etablere bedriften. Det er Gasum og Orkland Næringspark som søker om tillatelse til å benytte området i Mosøyan til dette formålet. Kommunestyret skal si ja eller nei.

Bedre for miljø og klima

Hver morgen og ettermiddag går det en strøm av biler mot nord til Orkanger med folk som jobber der. For vel seks år siden spurte en tidligere landbrukssjef i Orkdal og prosjektleder i Vannområde Orkla meg hvorfor vi ikke regulerte Mosøyan til industriområde. Skogen der var syk, og laget med matjord var for tynt til at skogen mellom elva og riksveien kunne bli lønnsom. Jeg brukte et par–tre dager til møter med daværende rådmannen, ordfører og gruppeledere, og området ble omregulert til næringsformål. Nå er det etablert flere mindre bedrifter på området. Med Vormstad Biopark vil det bli omkring 15 nye arbeidsplasser medregnet transport. Sannsynligvis vil flere av dem som vil finne sin arbeidsplass der bo i denne delen av kommunen og slippe å være en del av bilkøen til og fra Orkanger hver morgen og ettermiddag. Kanskje bor de allerede på Vormstad og kan fra 2025 gå hver morgen på jobb. Det vil være et lite bidrag til et bedre lokalt klima og miljø.