Jeg ønsker ikke her å kommentere veiforbindelse eller ikke, det jeg ønsker å kommentere er Statsforvalterens innsigelser til dette veiprosjektet. Innsigelser som like godt kan brukes om utbygging av Svarthammaren!

Nå behandles arealplanen i Orkland, og den skal vedtas i høst. Og som mange sikkert har fått med seg, er spørsmålet om Svarthammaren skal tilbakeføres til LNFR-område eller fortsatt være avsatt til vindkraft, en av de største sakene som skal behandles i denne arealplanen.

Når jeg ser Statsforvalterens innsigelser i behandlingen av veiforbindelsen Berg – Lensvik, lurer jeg på om samme Statsforvalter kan se noen km lenger mot vest og hva vi kan risikere skjer med fjellområdet der Svarthammaren ligger. Blir det vindkraftutbygging her, vil berørt areal bli minimum 20 kvadratkilometer, ikke bare en ny vei på 6 km.

«At veien krysser uberørt natur er kanskje den mest alvorlige innsigelsen. Men det går også på myrområder, hensyn til vann, vassdrag og fuglearter. Området veien er tenkt å bygges i, består i hovedsak av myr og fjellhei.

Dette gir et åpent landskapsbilde i høyereliggende strøk. Inngrep her må forventes å bli synlig fra store avstander»

Dette er sitert Statsforvalteren i innsigelsene til de 6 km vei mellom Berg og Lensvik.

I konsesjonssøknadene på Svarthammaren ligger det bygging av inntil 40 km vei av svært høy standard og bredde, og med samme problemstillinger som veitraseen Berg – Lensvik. I tillegg kommer oppstillingsplasser på ca 2 da pr. turbin, avhengig av størrelse på turbinene.

Det er tre selskap som søker konsesjon på Svarthammaren: TrønderEnergi, Njordr og Norsk Vind Energi.

Videre sier Statsforvalteren:

«Området i sin helhet har villmarkspreg. En utbygging av ny veg som omsøkt vil derfor være svært uheldig, uansett om den legges skånsomt i landskapet eller ikke. Tilgangen på villmarkspregede områder er redusert betydelig i nyere tid som følge av arealendringer og økt menneskelig aktivitet»

Dette kunne like godt vært skrevet om Svarthammaren!

På Svarthammaren er det ikke mulig å legge veiene skånsomt i terrenget, her vil det sprenges fjell og fylles opp daler så landskapet vil endres til det ugjennkjennelige. Det skal jo være mulig å få fram gigantiske turbiner.

Videre fra Statsforvalteren:

«På sikt vil en slik praksis kunne medføre at flotte naturområder går tapt. Viktigheten av å bevare slike områder er av stor betydning både i natur-, landskap-, friluftslivsammenheng. En etablering av veg vil ikke være forenelig med langsiktig bevaring av verdiene i området»

«Konsekvensen av en ny veg må også sees i sammenheng med opplevelsen av området som en helhet for de som ferdes i området, både når det kommer til støy og vegen som et fremmed landskapselement»

Alt dette handler om konsekvenser av en 6 km vei godt plassert i terrenget uten store skjæringer. På Svarthammaren vil det i tillegg til 40 km brei vei komme 35-45 turbiner med en høyde på inntil 235 m (avhengig av utbygger og evt. konsesjon). På Geitfjellet er turbinene til sammenlikning 154 m! I tillegg må det bygges enda ei kraftlinje fra fjellet til Snildal trafo!

Veiene i Svarthammaren vindkraftindustri vil ikke få vanlig trafikk, men støyen 24/7 av alle gigantturbinene er der kontinuerlig, så stillheten i fjellet finnes ikke lenger. Og hva dette har å si for fugle- og dyreliv i tillegg til oss mennesker har vi ikke fullstendig kunnskap om enda. Så kommer alle de andre negative konsekvensene av ei utbygging i tillegg, eks. synlighet, lyssetting, støy, skyggekast, iskast, infralyd osv osv.

Så kjære politikere, kommuneadministrasjon og statsforvalter:

Dette henger ikke på greip!

Svarthammaren må tilbakeføres til LNFR-område i behandlinga av arealplanen for Orkland til høsten!

Argumentene over fra Statsforvalteren gjelder en enkel vei, i et absolutt verdifullt og flott natur- og friluftsområde, men vedtaket om Svarthammaren gjelder et stort og unikt fjellplatå!