Njordr ønsker i tillegg å bygge ut Remmafjellet der konsesjonsfristen er utløpt.

Hvis dette realiseres vil fjellområdene rundt Snillfjord raseres for evig og alltid. Vindkraftanleggene er ikke fornybare - de setter varige spor i natur og naturmangfold. I tillegg til de fysiske inngrepene vil 186 km2 av fjellområdene være uegnet til rekreasjon og friluftsliv pga. støy over 40 db (A)Lden. 96 km2 vil ha støynivå over 45 dB (A)Lden hvor det ikke vil være tillatt med bolig- eller fritidsbebyggelse. 50 km2 vil ha støynivå over 50 dB (A)Lden.

I tillegg vil iskast blokkere ferdsel i fjellområdene store deler av vinteren og skyggekast gjøre det utrivelig på solrike dager. Den visuelle virkningen påvirker store områder. Turbinene på Geitfjellet sees godt fra Bymarka ved Trondheim. De er 150 m høye. På Svarthammaren har de søkt om 220 m høye turbiner.

Hvilke politikere i Orkland synes dette er fornuftig forvaltning av vår verdifulle og sårbare natur? På bekostning av naturmangfold som iht. FNs naturpanel er en større trussel for kloden enn klimaendringene. Folkehelse? Livskvalitet? Dyreliv? Hvor skal Snillfjordingene søke fred og ro hvis disse anleggene etableres?

«Grønn industri»

I tillegg til vindkraftanlegg lover de «gull og grønne skoger». Norsk Vind AS frister med hele 5.500 mål grønn industri i Ustmarka.  Njordr AS er mere edruelige og foreslår inntil 800 mål industri uten å fortelle hvor det bør etableres.

Norsk Vind opplyser i sitt innspill at «fornybar kraft vil være sentralt for å bevare og utvikle næringsliv i hele regionen». Samtidig avviser Arne Fredrik Lånke i mandagens Avisa Sør-Trøndelag at «grønn industripark i Ustmarka har noe med vindkraft å gjøre». Lånke er daglig leder for Norsk industriutvikling som er heleid av Valinor - morselskapet til Norsk Vind. Hvem skal vi tro på - de snur seg etter vinden og hvilke argumenter som passer best.

Njordr skriver i sitt innspill at «lokalprodusert fornybar kraft til konkurransekraftige betingelser er en viktig faktor når norsk og internasjonal kraftintensiv industri skal velge lokalisering for sine virksomheter». «Kombinasjonen av tilgang på vindkraft sammen med ny grønn industri vil kunne gi mange nye og bærekraftige industriarbeidsplasser i Orkland kommune».

Norsk Vind og Njordr oppgir at industrietableringen i Orkland er avhengig av lokalprodusert fornybar kraft samtidig som Norsk industriutvikling v/ Arne Fredrik Lånke avfeier denne sammenhengen.

Kraftpriser som konkurransefortrinn

Lånke opplyser imidlertid at «man har en plikt til å utnytte de gunstige kraftprisene i Midt-Norge til å etablere grønn industri». Industrien er avhengig av stabil kraftforsyning - ikke den svært uforutsigbare vindkraftproduksjonen! Det er derfor den planlagte 420 kV-linja sørover de er mest interessert i. Den vil gi stabil kraftforsyning, men samtidig importere de høye strømprisene i Sør-Norge og på kontinentet. Dermed er konkurransefortrinnet en saga blott og industrieventyret rakner.

For Norsk Vind og Njordr er det kanskje ikke så farlig - snarere tvert i mot. De kan nyte godt av de høye strømprisene hvis de får etablert vindkraftverkene på Svarthammaren og Remmafjellet.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste redskap for å styre utviklingen og legge de langsiktige strategiene for utvikling av kommunen. Dialogfasen er svært viktig i denne prosessen. Det er der innbyggerne og aktørene kan bli hørt og komme med innspill til det videre arbeid og utvikling av planen. Kommunen presenterer innspillene og sammenstiller disse i en oversiktlig karttjeneste på sin nettside. Dette gir grunnlaget for en åpen debatt og tillit til planprosessen hvor alle blir hørt.

Derfor er det betenkelig at en aktør - i all hemmelighet - kan samarbeide med kommunen, etablere bindende avtaler med tilnærmet alle grunneiere og sikre seg et 5500 mål stort skogområde for å etablere industri. Dette foregår i kulissene bak den åpne planprosessen inntil den er moden for å presenteres i det offentlige rom. Da er rammene lagt - take it or leave it! Kommunens administrasjon og folkevalgte er spilt ut på sidelinja. Demokratiet og tilliten til planprosessen settes på prøve.

Verdivalg

Kommunen, administrasjonen og de folkevalgte, må ta tilbake kontrollen og sette seg i førersetet - ikke komme halsende etter. Utvikling av kommuneplanen må baseres på grunnleggende verdivalg. Hvilke områder ønsker vi å beskytte, tilrettelegge for ferdsel, bygget ut? Hvor kan vi etablere og tilby industrivirksomhet, boliger, handel, næring, service?

Hvis disse prosessene legges til grunn - da vil kanskje ikke 5.500 mål industri i Ustmarka være det åpenbare svaret? Vi må ønske den bærekraftige industriutviklingen velkommen, men det må skje på kommunens premisser og redusere både klima- og naturbelastningen. Redusert energiforbruk er nøkkelen - ikke økt kraftproduksjon!

Er det en målsetting i seg selv å øke innbyggertallet i Orkland med flere tusen innbyggere?

Vil flere tusen arbeidsplasser i Ustmarka gi tryggere arbeidssituasjon for dagens innbyggere eller skaper det ny tilflytting og usikkerhet?

Blir befolkningen i Orkland lykkeligere med vindkraftanlegg som beslaglegger 200 km2 fjellområder og 5-6 km2 industri som etableres i det vakre natur- og kulturlandskapet?

Bård S. Solem