Vi skriver nå januar 2023, og usikkerheten rundt Halsanaustan barnehage har hengt som en mørk sky over lokalsamfunnet på Halsanaustan i omtrent to år. Flere lag, foreninger og næringsliv har etter vår mening argumentert godt og saklig for hvorfor vi ønsker og trenger et lokalt barnehagetilbud. På tross av svaret fra Statsforvalteren, velger kommunedirektøren nok en gang å foreslå at Halsanaustan barnehage blir nedlagt uten at saken har blitt utredet.

12. november 2022 sendte Halsa Utvikling, i samarbeid med Halsa Grendalag og Stornaustet Halsa, brev til alle kommunestyrerepresentanter, der vi listet opp nye momenter og argumenter i saken. I brevet nevnte vi Halsa Utvikling sitt boligprosjekt og markedsundersøkelsen som var i ferd med å bli publisert. Undersøkelsen er nå publisert og vi har allerede en god del data. Her er også data som er relevant med tanke på barnehagesaken. Vi nevner:

·       Omtrent 76 % av deltagerne har ikke Halsanaustan som bosted på nåværende tidspunkt. 52 % bor utenfor Heim kommune.

·       Omtrent 50 % av deltagerne er i aldersgrupper der man gjerne får barn eller har barn.

·       Av disse (50%) har flesteparten barn; enten 1, 2, 3 eller 4 barn.

·       Omtrent 40 % av deltagerne har valgt “barnehage” som et kriterium som er viktig for å gjøre Halsanaustan attraktiv som bosted.

·       Når deltagerne blir bedt om å utdype hva de mener er viktig for å gjøre Halsanaustan attraktiv, blir barnehage nevnt av flere.

·       Et av spørsmålene lyder “Er Halsanaustan et sted du kunne tenke deg å bosette deg?”. Her svarer 70 % enten “veldig gjerne”, “ja” eller “muligens”. En deltager utdyper imidlertid: “Ja, (…), men forstår det slik at det er usikkerhet [knyttet] til barnehage på selve Halsa”.

Både Halsa Utvikling og Heim kommune planlegger å bygge boliger på Halsanaustan. Heim kommune skriver på sin hjemmeside at de ønsker å bygge “et kompakthus med tre soverom i Halsahagan boligfelt”. I kommuneplanens samfunnsdel beskrives det under området “Bærekraftige lokalsamfunn” at kommunen skal “være en tydelig aktør i boligutviklingen, sørge for at den er i tråd med befolkningsutvikling og bidrar til ønsket vekst”. Målet med Halsa Utvikling sitt boligprosjekt er først og fremst å legge til rette for økt tilflytting og bosetting på Halsanaustan. At dette også kan medføre ei økning i barnetallet i vår del av kommunen, er åpenbart et ønsket resultat. Vi antar at dette også er grunnen til at Heim kommune ønsker å bygge boliger flere steder i kommunen, inkludert i Halsahagan. Har man ei slik målsetting, må dette også inkluderes i statistikken som ligger til grunn når man snakker om befolkningsutviklingen. Vi har grunn til å tro at dette ikke er tilfelle når synkende barnetall brukes som begrunnelse for å legge ned barnehagen.

Statistikk kan gi oss informasjon om status, tendenser og hvilken retning utviklingen kan ta. Samtidig må vi ikke glemme at data er mer enn tall (kvantitative data). Det er også fortellinger (kvalitative data). For Halsanaustan sin del, handler disse fortellingene om ei grend der det lokale engasjementet for bygdeutvikling er stort. Vi er mange som jobber for økt bolyst, trivsel og bosetting på Halsa. Det finnes også fortellinger om flere og flere utflytta Halsabygg som nå skal, eller vurderer, å flytte hjem. Faktisk har det nylig flyttet en småbarnsfamilie til grenda vår. De har tillatt oss å sitere dem på at de veldig gjerne ønsker et lokalt barnehagetilbud for sin ettåring (som potensielt kan få søsken). Endring tar som kjent tid. Og det tar også tid å lage barn.

I kommuneplanens samfunnsdel under området “Bærekraftige lokalsamfunn” lyder delmål 2.4: “Bygge tilhørighet og et inkluderende Heim”. Mener politikerne i Heim at man bygger tilhørighet ved å la Halsanaustan være den eneste grenda som ikke har et lokalt barnehagetilbud? Vi som har postadresse 6680 har behov for å bli anerkjent, sett og lyttet til. For å føle tilhørighet til Heim må vi føle at våre stemmer også betyr noe. “Motstand er en av de viktigste årsakene til at endring feiler”, heter det. For å lykkes med våre bygdeutviklingsprosjekter, trenger vi mindre motstand. Se oss. Hør oss.

Styret i Halsa Utvikling

Torstein Hyldbakk, Jostein Sørflaten, Malin Langholm, Irene Røe Vaagan og Kristin Kvande Betten