Det har vært dager, uker, måneder og år preget av stor usikkerhet for innbyggerne som sogner til Halsanaustan barnehage i Heim kommune. Barnehagen har, som ST tidligere har skrevet, vært en slags politisk kasteball siden kommunesammenslåinga 1. januar 2020. Den har vært vedtatt nedlagt, nedleggingsvedtaket er blitt opphevet, det er kommet forslag om å gjøre den om til familiebarnehage, etterfulgt av et nytt nedleggingsforslag. Før det nå ser ut til at barnehagen allikevel kan være berget.

Den politiske «vinglinga» har skapt et stort engasjement, og lokalt har det ikke hersket noen tvil: Det trengs et barnehagetilbud på Halsanaustan. Til tross for dette er det i dag ingen barn som går i Halsanaustan barnehage. Usikkerheten rundt framtida for barnehagen har gjort at ingen har søkt om plass her. For hvor lenge vil de ha tilbudet - og hvilket tilbud vil det i såfall være?

Forkjemperne for fortsatt barnehage på Halsanaustan har flere ganger pekt på kapittelet «Bærekraftige lokalsamfunn» og delmål 2.4 i kommuneplanens samfunnsdel: «Bygge tilhørighet og et inkluderende Heim». De har jobbet for økt tilflytting til grenda, men har ikke følt seg sett og hørt av storkommunen. «Vi føler oss nedprioritert og ikke verdsatt,» uttalte Ivar Vullum, leder i grendalaget før formannskapets behandling av saken denne uka. Halsanaustan sto da i fare for bli stående igjen uten offentlige tjenester i det hele tatt.

Nå kan det se ut som om lokalpolitikerne har lyttet til det lokale engasjementet. Kommunedirektøren hadde foreslått å legge ned barnehagen i si innstilling til formannskapet denne uka. Der ble utfallet et helt annet. Åtte av ni representanter stilte seg bak et forslag fra Ap og Sp om å etablere ordinær barnehagedrift i kommunal regi fra høsten av, som ei avdeling under Liabø barnehage. For det hører med til historien at barnehagen på Liabø er full, og må oppgraderes for å kunne ta imot flere barn. Og hvorfor bruke penger på det, når det allerede står en barnehage klar til å ta imot unger som trenger barnehageplass?

Historien om Halsanaustan barnehage viser at det hjelper å stå på for en sak man har tro på. «Det er ubeskrivelig kjekt endelig å føle at vi blir hørt,» jublet Kristin Kvande Betten, en av pådriverne for å berge barnehagen, som feiret tirsdagens positive nyheter med flagg. Kommunestyret har for øvrig det endelige ordet, og behandler saken 26. januar.

Nå går utspillet tilbake til lokalmiljøet. Skal Halsanaustan barnehage ha ei framtid, må alle som har barn på Halsanaustan bruke barnehagen.