Å føre tilsyn med bygg, er blant oppgavene til Brann og redning Orkland. Dette gjøres blant annet for å sikre at feil og mangler knyttet til brann og eksplosjonsfare blir rettet. Tilsyn av definerte brannobjekter gjennomføres rutinemessig. Blir det funnet avvik, gis byggeier en tidsfrist for retting av påviste avvik.

Et slikt tilsyn er også blitt gjennomført ved den nye brannstasjonen på Orkanger - Orkland hovedbrannstasjon. Her ble det funnet fire avvik med flere såkalte underpunkter, noe som ble rapportert til byggeier, Orkland kommunale eiendomsdrift ved Ben Baldwin. I brevet listet det opp avvik som blant annet manglende direkteoverføring til 110-sentralen i Trøndelag, ulovlig lagring av brennbar væske, lagring av propan i vognhall, mangler merking av rom med gass under trykk på flere plasser, mangler risikoanalyser for håndtering av farlig stoff og manglende evakueringsplaner.

At det avdekkes noen mangler ved et helt nytt bygg, er ikke uvanlig, skjønt man skulle anta at en brannstasjon hadde kontroll på det meste som går på brannsikkerhet. Men det som virkelig er både overraskende og kritikkverdig, er byggeier, altså Orkland kommune, sin manglende evne til å respondere. Det ble nemlig satt en frist til 17. oktober med å gi ei tilbakemelding på avvikene. Svar kom aldri, og det ble dermed gitt en ny frist til 2. november. Heller ikke nå kom det noe svar, og 7. november ble det gitt varsel om pålegg, med frist for tilbakemelding innen 28. november. Nå er det varslet dagbøter på tusen kroner, som vil løpe fra 1. mars, inntil vedtak om pålegg er gjennomført.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Dette er alvorlig på flere måter. For det første er det alvorlig i seg selv at et nytt, offentlig bygg hvor det oppholder seg mennesker, ikke tilfredsstiller alle krav til brannsikkerhet. Men like ille er det at denne saken bidrar til å undergrave kommunens og det offentlige generelt sin troverdighet. Hvordan kan kommunen forvente at private aktører følger opp tilsyn og påfølgende krav når kommunen selv ikke gjør det? I mange sammenhenger er kommunen og andre offentlige instanser, som Statsforvalteren, tilsynsorgan med ansvar for blant annet å sikre brannsikkerhet, at eldre på institusjoner har det bra, at barn i skolen har det bra o.s.v. Det offentlige tilsynsinstituttet er helt avgjørende for å sikre sikkerhet og trygghet på nesten alle områder i samfunnet. I utøvelsen av denne tilsynsrollen, er man helt avhengig av troverdighet. Når i dette tilfellet det offentlige kontrollerer seg selv og feil og mangler ikke blir tatt tak i og rettet opp, så blir troverdigheten nærmest fraværende. Og det er alvorlig.