Vi er inne i en krevende tid, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har en prisvekst Norge ikke har sett siden 1980-tallet, en energikrise og det er krig i Europa. Krisene preger verden, de nasjonale prioriteringene vi gjør, og det preger hverdagen til folk i hele landet. Mange kjenner på en usikkerhet, særlig knyttet til stigende priser og økende renter.

Målet med årets budsjett er derfor å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet om folks økonomi, arbeidsplasser og den norske beredskapen, samt å utjevne de sosiale og geografiske forskjellene. Det krever at vi prioriterer.

For å holde renta nede bruker vi mindre penger, samtidig som vi dekker økte utgifter til forsvar, flyktninger, folketrygden og omfattende strømstøtteordninger for folk, frivillighet og næringsliv. De som har mest, må derfor bidra mer. Næringer og strømselskaper som har tjent mye det siste året, må dele mer av overskuddet. Et eksempel er utenlandske eiere av vindkraft i Norge som nå må betale en grunnrenteskatt til fellesskapet.

Samtidig prioriterer vi omfordeling og tiltak som skal få ned kostnadene til de som trenger det mest i denne tiden. De som tjener under 750 000 får 4,5 milliarder mindre i skatt. Barnehagen blir billigere og gratis for barn nummer tre, borteboer- og utstyrsstipendet for videregåendeskoleelever øker, fergeprisene reduseres og blir gratis for øysamfunn uten veiforbindelse. Anleggs- og transportnæringen er viktig for aktivitet for å sikre aktivitet i hele landet, men har hatt ekstraordinære utgifter dette året. Derfor blir dieselavgiftene deres redusert med en milliard kroner.

Gode tjenester nær folk er avgjørende for hverdagen til innbyggere over hele landet. Derfor prioriterer vi mer penger til sykehusene, styrking av lavterskeltilbudet for psykisk helse og et løft for fastlegetjenesten. Vi tar også et krafttak for å få flere barn- og unge gjennom skoleløpet og ut i arbeid.  Det handler om å investere i fremtida gjennom barna våre, en god helsetjeneste og å gi våre eldre en verdig alderdom.

Senterpartiet har lenge tatt til orde for en styrking av beredskapspolitikk. Nå øker vi forsvarsbudsjettet med nesten 7 milliarder kroner, styrker den sivile beredskapen, og tar grep for økt matproduksjon og beredskapslagring av korn og medisiner. Vi øker også den sivile og militære støtten til Ukraina.

Totalt sett tar vi gjennom statsbudsjettet tak i de store utfordringene Norge står ovenfor. Nå håper vi på en god behandling i stortinget, og at opposisjonspartiene ser verdien av at vi samler oss om noen grunnleggende verdier: tryggheten til landet i en krisetid, og at vi bruker velferdsstaten aktivt for å ta vare på de som nå trenger det mest.