Under kommunestyremøtet 21. desember i fjor, da kommuneplanens arealdel ble behandlet, fremmet varaordfører Hanne Nyhus et omfattende forslag i flere punkter.

Dette var punkter som kom i tillegg til det som var fremmet i hovedutvalg for forvaltning, som lå ved saken og som vi på forhånd kunne sette oss inn i.

For oss syntes forslaget i utgangspunktet å være greit og vi bestemte oss for å stemme for dette. Et av punktene i forslaget var: «Område merket med rosa avsettes til offentlig formål». Det er dette punktet som viser seg å være svært problematisk. I forslaget fra varaordfører Nyhus lå det med et lite kartutsnitt. På dette utsnittet er det svært vanskelig å få øye på dette rosa området.  Og da varaordføreren fremmet forslaget fra talerstolen, kom hun ikke nærmere inn på eventuelle konsekvenser av denne omreguleringen, om hvem og hva som ville bli berørt.

Hun burde ha sagt at forslagsstillerne ikke hadde vært i kontakt med eierne av de tre boligene som dette forslaget berørte. Et forslag som slår beina under eierne og beboerne av disse boligene i Rosenvikveien.  En av disse hadde før vedtaket planer om å selge, men da vedtaket kom, uteble kjøpere. Selvfølgelig. Hvem vil vel kjøpe en eiendom som står fare for å bli tvangsoppkjøpt.

Et annet av husene er renovert og pusset opp både utvendig og innvendig og fremstår i dag som en attraktiv bolig i området. Her har paret som bor der tenkt å bli boende så lenge de kan. Og derfor har de brukt alt av fritid og penger på denne boligen. Og det har de gjort med glede.

Plutselig kunne de lese avisa at eiendommen deres var foreslått omregulert til offentlig formål. Det kom som lyn fra klar himmel. Ikke hadde varaordføreren eller andre i flertallgruppen kontaktet dem for å forberede dem på dette. Nei, en slik kontakt ble tatt i etterkant, da med formål å berolige huseierne. «Det er jo slett ikke sikkert at en slik omregulering får noe betydning». Bare ta det med ro, var meldingen.  Det er da en må spørre; hvorfor var det da nødvendig å fremme et slikt inngripende forslag?

I denne saken sitter disse huseierne som fanger av dette vedtaket. Ikke er det mulig å selge på det åpne markedet, da ingen vil kjøpe med en slik status på eiendommen. Ikke er det særlig ønskelig å foreta ytterligere påkostinger av eiendommen når en ikke er helt sikker vet om en får bo der i fremtiden. «Det skulle vært skiftet tak og det skulle vært bygd garasje», sier de.  Det får være inntil dette urimelige forslaget trekkes tilbake.

Saken skal visst behandles i kommunestyret i slutten av mars. Da forventer både Pensjonistpartiet og huseierne i området at forslaget trekkes. Det er ikke nok å utsette endelig vedtak av dette punktet. Fordi vi kan ikke la folk leve i uvisshet på denne måten. Å leve trygt og sikkert i eget hjem må være en selvfølge og en rett.

Nå får vi sikkert høre at også vi stemte for forslaget. Ja, det stemmer, forslaget ble enstemmig vedtatt. Hvorfor? Det ble fremmet bare timer for vedtak, altså et «overrumplingsforslag». I tillegg var kartutsnittet som fulgte forslaget meget dårlig. Og uansett; det er ingen skam å snu, når en ser de urimelige konsekvensene av dette forslaget. La oss alle være «modig, klok og nær» når dette forslaget kommer til ny behandling i mars, og ta ut dette forslaget.