Den er årets «happening», for både næringslivet , men også offentlig sektor og andre interesserte.

Konferansen blir som tidligere år ledet av Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune, og er regissert av Orkland Næringsforening ved leder Ståle Vaag og Toril Kyllo med sine samarbeidspartnere.

Nytt av året; er at også våre ungdommer fra videregående skoler har blitt invitert spesielt, noe som virker klokt og fremtidsrettet med tanke på mulighetene, til å ta spennende yrkesvalg og kanskje få en framtidig jobb i Orkland kommune.  En kommune som har blitt til en industrikommmune i stor vekst med sterke næringsinteresser. Ingen nevnt derved ingen glemt!

Med en offensiv politikk i Orkland gjennom mange år har næringsinteresser «fått interesse» av å investere i vår kommune.  Mange skal ha æren, for at det har blitt vekst!

Med det «Grønne skiftet» innenfor en 10 årsperiode, er det meget klokt at de tre sektorene offentlig – privat og frivilligheten samarbeider, til beste for våre barn og unge med tanke på deres fremtid og til beste for kommunen Orkland.

I tillegg har vi NTNU like i nærheten, som kan være med på å stimulere og skape interesse både for en innovasjonsutvikling og være en god bidragsyter for våre unge, men tanke på å ha kjennskap til hvilke muligheter som er til stede, for et utdanningsløp ved NTNU.

NTNU skal ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringsaktører både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I Orkland har vi flere store næringsvirksomheter med internasjonalt tilsnitt.

Orkel er et flaggskip og en foregangsmodell tuftet på gode verdier, til inspirasjon for oss alle.  Å høre Jarl Gjønnes fortelle om firmaets historie og utvikling, er mer enn spennende, og man blir stolt av å ha et slikt konsern i Orkland.  Og når man ser på Orkel sitt stabile mannskap over utrolige mange år, så forteller dette det meste om hvilket miljø de har klart å skape ved arbeidsplassen.  Noe som gjenspeiler seg i enorm vekst i firmaet både nasjonalt og internasjonalt.

Et samarbeid mellom Thamsklyngen og Orkland kommune vil sikre en god utvikling og kjennskap til hva vi trenger av forskjellig kompetanse, for å «gå inn» i ulike jobber i kommunen. Da Thamsklyngen skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og «Det grønne skiftet.»

I dagens Orkland har vi dessverre mange unge uføre mennesker, som står utenfor arbeidslivet ,og ikke har en daglig deltakelse ved en arbeidplass.

Det å ha en jobb å gå til er for oss alle fundamentalt viktig,, viss helsen tilsier dette.  Et sted hvor vi kan høre til og møte trivsel og arbeidskamerater, og hvor vi kan få bruke våre erfaringer og kompetanse til det beste både for oss selv, og for den arbeidsgiveren vi tjener.

I samarbeid med våre grunnskoler, videregående skoler og NAV kan vi skape gode synergier som ivaretar våre unge på vei inn i voksenlivet. Ved tidlig å bli introdusert for hvilke arbeidsplasser vi har, gjennom informasjon og bedriftsbesøk.  Dette kan skape inspirasjon og interesser for yrkesgrupper, som de overhode ikke kjenner til fra grunnskole eller videregående skole,

Her er det naturlig å koble inn den store frivilligheten som vi har i kommunen med utrolige mange lag og organisasjoner. Det er viktig at unge tidlig får være deltakende og skape en rekruttering til beste for fellesskapets utvikling.

Skape gode sosiale møteplasser for unge og gamle uansett utgangspunkt.  Og få praktiske erfaringer, som kan skape interesser og unge entrepenører med faget Entrepenørskap i grunnskolen.  Skape innovasjonslyst blant unge mennesker!

Vi trenger alle på «laget», i vårt lokalssamfunn!  Orkland skal være en kommune,der alle bidrar med sitt og der vi trives i lag med våre ulike interesser.

Sammen kan vi bygge Orkland!  Der gode verdiord som nær, modig og klok kan hjelpe oss på veien inn i fremtiden!

Siri Belsvik Foto: Arkiv