Dagens barneskole er riktignok en ærverdig bygning, men den samsvarer overhodet ikke med tanke på den læreplan og skole vi skal ha i dag og framover.

Orkanger ungdomsskole er en «ny skole», men ble dessverre ikke helt som de hadde tenkt. Det ble gjort forandringer underveis i prosessen, og en del fra tegneskissa ble fjernet før skolen kom opp.  Den startet opp som en - åpen skole, noe som ansatte ganske fort fant ut ikke passet inn i deres pedagogikk. Og det ble gjort bygningsmessige forandringer ved skolen.

I dag har vi to skoler som er helt sprengt, og brakker er under oppføring og tenkes og stå i en del år, for å kunne ivareta forsvarlig undervisning.

Den gamle svømmehallen ved Orkanger barneskole er under utreding, med tanke på om arealet, kan gjøres om til personal- og arbeidsrom for ansatte.

MEN:

Hva er veien videre? Hvilken morgendag møter elever, foreldre og ansatte ved disse to skolene?

Nå tas det uteareal fra elevene til å sette opp brakker en midlertidig periode, og ingen vet vel eksakt hvor lenge de blir stående. Noe som er vanskelig å forutsi rett og slett.

Alle partier må framover prioritere skolene ved Orkanger og deres framtid.

Idemyldringer innenfor alle partier, som igjen kan føre til felles myldring, uansett politisk parti.

Høringsrunder for de enkelte brukere om hva som vil være lurt å ha ved en slik skisse.

 Verdigrunnlaget for skolene må stå i sentrum. Vi må bygge en skole eller to, som er i tråd med vår samtid.  Og vi må bygge en skole, der de gode verdiene om felleskap, trivsel og tilhørighet står i sentrum.

Mestring må stå i fokus og være det viktigste både for små og store i skolehverdagen!

En skole hvor den enkelte elev møter voksne, som elsker barn og som ser barnet og dets behov, samtidig som ABC introduseres fra første klasse om videre ut 10. trinn.

Ved å ta i bruk tankegodset til vår alle kjæres sambygning – Nils Arne Eggen, vil vi kunne få en fantastisk god skole.

Det er også naturlig å se på mulighet til å bygge en ny 1-10 skole nede ved Folkebadet, Klatrehallen og Orklahallen med det flotte uteområde rundt Orkanger Idrettsforening sitt anlegg.

Vi har alle muligheter sammen, til å bygge en eller to fantastiske skoler i sentrum av Orkland kommune.  Dette er det første nye innbyggere og besøkende ser når de kommer inn til Orkanger.  Og er vårt utstillingsvindu som presenterer vår kommune, som en flott kommune både å besøke og bosette seg i.

Det har blitt gjort mye godt politisk arbeid i de fire kommunene som ble til ett – Orkland.  Og vi har en frivillighet som er helt unik! Erfaringer har blitt gjort, noe som kommer godt med arbeidet rundt ny/ nye skoler.

Barna våre er det beste og mest sårbare vi har - vi skylder de og trygge, bygge og ta vare på de i en skole, som holder dagens standard og fremtidens krav.

Vi ønsker alle at de skal få gode liv til å bli ungdommer og voksne, der de får sitt første møte med arbeidslivet.  Forhåpentligvis i møte med gode voksne, som kan gi de gode opplevelser, og råd til å ta gode valg med tanke på videregående skole, jobb og evt. høyere utdanning etter hvert.

Orkland er en industrikommune, der det har skjedd så mye spennende de siste 20 årene.  Og vi skal bidra til at barna våre har muligheter til å bosette seg her i voksen alder, med tanke på alle de arbeidsplassene vi har innenfor offentlig -og privat sektor. Den tredje sektor – FRIVILLIGHETEN er her fundamentalt viktig for å skape trivsel – tilhørighet for den enkelte, og trygghet i vårt nærområde.

Med NTNU som nærmeste nabo – kan Akademia komme nærmere dagens skole- og arbeidsliv. Spennende synergier mellom skole, arbeidsplasser og høgskolen kan skapes til beste for Orkland.  Og da må vi ha gode skoler, som er i samsvar med det samfunnet krever i dag og i framtiden.

Vi er et LAG – der alle skal og kan bidra til at sentrumskolene, kan møte en morgendag til glede for små og store.

Arbeidstegninga bør omfatte langt mer enn skolene, og med tanke på det arbeidet som ble gjort med – ORKDAL 2040, så er det naturlig å trekke inn dette.

Sambruk av flere offentlige bygg vil være helt naturlig, for å bygge gode tjenester for våre innbyggere i Orkland.

«Det e bærre å brætt opp skjorto.  VI har en  jobb å gjærra!»