I arbeidet med arealplanen var det også kommet inn forslag om 5 større industriområder med vindpark, men disse ble i utkastet til arealplan utelatt fra endelig plan både på grunn av tverrpolitisk enighet og frykten for at slike planer ville ta bort fokus fra resten av arbeidet med den viktige arealplanen.

Nå er det likevel blitt stort fokus på industriell vindkraft på grunn av et benkeforslag fra ordføreren under kommunestyremøtet om at det skal utarbeides en energistrategi for Heim kommune og at denne skal diskuteres som en egen sak i løpet av høringsperioden, dvs innen 5. januar 2023. Bestillingen fra kommunestyret er også at energistrategien skal inkludere alternative energiløsninger.

Enhver kommune bør ha en strategi eller kall det gjerne kongstanker knyttet til energibruk i egen kommune og se dette i forhold til klima og miljø. Dette er et omfattende arbeid og det blir direkte useriøst å be kommunedirektøren om å lage en slik plan innen høringsfristen 5. januar når en også vet at det kommer både jul og nyttår før dette. En energistrategi vil være viktig å ha selv om kommunen er imot de store vindindustriområdene. Viktige spørsmål som en slik energistrategi bør belyse er f.eks :

·        Kan Heim kommune i Kommuneplanen ta plangrep for å legge opp til energiproduksjon lokalt hos forbrukerne der hvor strømmen faktisk forbrukes? Dette kan være solenergi på bygninger kombinert med lagring av energi lokalt for eksempel ved å utnytte batteri i elektriske biler for å jevne ut forbruk og produksjon.

·        Fra EU kommisjonen meldes det om å innføre krav om solenergisystemer på både private og offentlige bygg som en del av EU sin nye solenergi strategi. Det legges opp til lovpålagte krav om bruk av solcellepaneler på alle nye offentlige og næringsbygg med areal > 250 m² innen 2026 og alle eksisterende offentlige og kommersielle bygninger med areal > 250 m² innen 2027 og alle nye boligbygg innen 2029. Kommuneplanens arealdel og en energistrategi i Heim kommune bør være i forkant av en slik utvikling. Bygg står for 40% av all energiforbruk i verden. Klarer man omgjøre mye av dette til pluss-hus som produserer mer energi enn de bruker selv og hvor overskuddet enkelt kan deles med naboen, kan dette gi store muligheter. Man slipper i alle fall å måtte ty til mer kontroversielle energiformer slik som store vindindustriområder i fjell og naturområder.

·        Skal Heim legge til rette for flere lokale biogass anlegg hvor en basert på ulike lokale råstoff produserer energi og forbedret gjødsel? Dette er sirkulær økonomi og energistrategi i praksis. Dette må gjerne gjøres i samspill med regionale/statlige støtteordninger.

·        Heim kommune skriver selv i sin nylig vedtatte eierskapsmelding at «Heim kommunes eierskap i 3 energiselskaper kan være krevende og betinger en særlig bevisst og gjennomtenkt rolle som eier». Hvordan ønsker Heim kommune å utnytte sine eierskap i energiselskapene Trønderenergi, Sodvin og Svorka? Er det bare fokus på økonomiske utbytte, eller ønsker en også å bruke eierskapet aktivt til å utvikle smarte energiløsninger i kommunen, og gjerne i samarbeid med de andre eierkommunene? Slikt samarbeid vil være helt i tråd med FN’s bærekraftsmål nr 17. En eventuell energistrategi må følgelig henge sammen med de relevante delene av eierskapsmeldingen. Dersom eierskapsmeldingen ikke er god nok, må den eventuelt oppdateres.

Anbefaler Heim kommune at de ikke relansere de 5 store og kontroversielle vindindustriområdene og får disse inkludert i arealplanen. Det er stor aktivitet på ulike sosiale medier og det er etablert underskriftsaksjon hvor det allerede på første dag var om lag 800 personer som skrev under på oppropet. Dette var for det meste innbyggere i Heim kommune, men også mange folk med fritidsboliger eller som har en annen form for tilknytting til kommunen. Det blir mobilisert stort og en risikerer bare at alt det andre viktige som inngår i arealdelen av kommuneplanen får manglende fokus.

Heim kommune sin visjon er «inkluderende - med store muligheter». Dette kan kommunen også leve opp til i praksis. Det finnes store muligheter innen energi uten at en tyr til de kontroversielle store vindindustriområdene.

Faksimile fra pågående underskriftsaksjonen. Foto: Privat