Tittelen i STs sak om Nils Arne Eggen Arena, «Vurderer å kutte ut kommunen…» kan tolkes dit hen at prosjektgruppa ikke ønsker samarbeid med kommunen om storhall på Follo. Vi forsikrer at vi er svært opptatt av, og avhengig av, å samarbeide med Orkland kommune. Det gjelder både selve hallen og innholdet i servicebygget.

Spørsmålet er ikke om vi skal kutte ut kommunen, men om vi skal invitere kommunen som medeier. Som det går frem av artikkelen vil kommunalt eierskap være fordyrende og kan gjøre det vanskeligere å skaffe sponsorinntekter.

Nils Arne Eggen Arena bygges for bruk av alle idrettslag og andre brukere i kommunen. Spørsmålet vi må ta stilling til er hvordan vi optimaliserer sjansen for å finansiere og ferdigstille prosjektet.

Styringsgruppa

Morten Wolden, Jorodd Asphjell, Magne Fossbakk, Kjetil Kroksæter