Heim Arbeiderparti er en demokratisk politisk medlemsorganisasjon som bygger vår politikk på Arbeiderpartiets grunnverdier frihet, likhet og solidaritet. Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der mennesker er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verd. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv i små og store fellesskap.

Denne visjonen har vi med oss når vi og våre samarbeidspartnere i kommunestyret skal utøve lokal politikk på vegne av våre velgere og innbyggerne i Heim kommune.

Vi har grunnleggende respekt for ulike syn i små og store saker, men vi vil aldri sette de demokratiske rettighetene på spill. Heim Arbeiderparti heier på lokalt engasjement både fra den enkelte innbygger, næringsliv, lag- og organisasjoner og andre interessegrupper.

I store inngripende saker er det en selvfølge å lytte til folket. I Heim Arbeiderparti er det til slutt medlemmene gjennom medlemsmøtet som har det avgjørende ordet.

Heim kommune skal gjennom det grønne skiftet, og vi i Heim Ap er enig med anerkjent forskning som sier at vi ikke kan velge om vi vil håndtere klimakrisen eller naturkrisen. FN-rapporter konkluderer med at dersom dagens ødeleggelse av natur og menneskelige påvirkning av klima fortsetter, blir nesten ingen av FNs bærekraftmål nådd. Klimagassutslipp må ned samtidig som unødvendig nedbygging av natur må unngås.

Heim Arbeiderparti mener at det for tiden ikke er ønskelig med en storstilt utbygging av landbasert vindkraft i kommunen. Vi har i stedet tro på energieffektivisering, havvind, sol og oppgradering av eksisterende vannkraft. Vi vil også arbeide for at det settes i gang et systematisk arbeid for å få fram relevant kunnskap om produksjon av strøm i moderne kjernekraftverk.