Klimakrisen gjør at vi ganske raskt må erstatte fossile energikilder med fornybar energi. Denne energien må kunne lagres, og da er batterier den beste løsningen. Elbilproduksjonen har ført til ny forskning og stor framgang i batteriteknologien. I Ustmarka vil Elinor bygge batterier etter LFP-teknologi (litiumjernfosfat), populært kalt kinabatterier. Disse batteriene er tyngre enn de to andre typene elbilbatterier, men billigere og med lengre levetid. Det er også positivt at det ikke brukes nikkel og kobolt i batteriene. Slike batterier brukes til stasjonær lagring, og til transport i større biler, ferger og andre båter. Batterier vil ha en netto positiv samfunnsnytte for overgangen til fornybar energi.

Klimaet blir viktig for oss i framtida. Men like viktig blir det å bevare naturmangfoldet. Derfor må vi ikke gjøre samme tabben som det ble gjort i forbindelse med vindkraftutbyggingen. Utbygging av batterifabrikken må gjøres på en slik måte at det gjør minst mulig skade på naturen. De 6000 målene på det nye industriområdet består stort sett skog og myr, med litt dyrka mark. Myrene er viktige lagre for karbon, og det frigjøres klimagassene CO₂ og metan hvis man rører i myra.  Naturkartlegginga er foreløpig ikke ferdigstilt, men det er registrert rødlistearter i området.

Elinor påberoper seg å være et viktig ledd i det grønne skiftet. Da må de i tillegg til batteriproduksjonen sammen med Orkland kommune også tenke på andre viktige samfunnstiltak som at spillvarmen må utnyttes til oppvarming, og at det skal være mulig å gå, sykle eller bruke kollektivtransport for å komme seg på jobb. Det må altså bygges boliger, servicebygg og andre bygg som kan ta imot fjernvarme i området.

Orkland Venstre mener at virkelig grønn omstilling må ta hensyn både til naturens bæreevne og naturmangfold, ikke bare næringsinteresser. Vi forventer at et såkalt grønt industrieventyr leverer på alle plan når det gjelder natur- og miljøvern og at utredningen fra Norsk institutt for naturforskning blir førende. I planprogrammet for industriparken i Ustmarka er det mange gode planer for hvordan naturen skal tas vare på. Vi skal gjøre vårt for å følge prosessen med grønt blikk og bidra til at de gode og grønne intensjonene blir fulgt opp.