Barn og unge er nå fratatt et viktig gratistilbud på sida av organisert idrett i snart fire år.

Gjør det noe? Eller er det ikke så farlig all den tid vi slipper påtrykk fra et mektig idrettslag?

Ap og etterrettelighet

Småbylista nevnte nylig saken kort i et debattinnlegg om politiske prioriteringer i ST. Are Hilstad, Oddvar Kjøren og Karin L. Røttereng i Orkland Arbeiderparti ønsker bedre presisjonsnivå. De reagerer slik i avisa:

«Administrasjonen har svart ut i politiske organer der Småbylista er representert at denne (parken) vil reetableres så fort snøen er borte. Det kunne Småbylistas representanter vært etterrettelige nok til å meddele i stedet for å etterlate et inntrykk av at skateparken er ofret for å spare penger.»

Jo, kommunen sparte penger

Ap ber om etterrettelighet, men feilinformerer:

1. Skateparken er borte som følge av at kommunen skulle spare penger. Tekniske tjenester bekrefter at økonomi spilte inn da man tok sjansen på å grave ned ustabile masser på ny tomt til skateparken i stedet for å kjøre dem til deponi. Massene (mikrosilika fra Thamshavn) kom fra byggegropa ved Folkehelsesentret.

2. Småbylista og Orkanger Vel har fått mange ulike svar fra administrasjonen i kommunen siden 2018, men aldri Ap-versjonen om at parken kommer opp igjen så snart snøen er borte. Det foreløpig siste løftet var «når tela har satt seg.»

Forveksling av snø og tele kunne en ha oversett, men etter fire år med løftebrudd er vi på et punkt der barn og unge som mistet tilbudet sitt fortjener bedre enn slums fra politikere med makt til å rydde opp. Ansvarlige i kommunen vil muligens hevde at gjentatte «løfter» om snarlig reetablering bare var uforpliktende målsettinger, men det hjelper ingen. Vi er mer enn tre år på overtid.

Historien om Gammelosen

Orkanger Vel utviklet Gammelosen sammen med Orkdal kommune. Jeg ledet Orkanger Vel den gangen og kjenner historien fra innsida. Ideen var å lage et friområde som samlet brukere i alle aldersgrupper og med ulike funksjonsnivå. Skatepark kom inn som et sterkt ønske. Det fikk vi til etter noen år. Velforeninga tok hele jobben med å skaffe penger, skrive søknader, innhente tilbud fra entreprenører og leverandører osv. Enda mer arbeid på fritida, men parken ble en øyeblikkelig suksess. Det var spesielt artig å se mange ivrige brukere som ikke var med på fotball og annen idrett.

20 tonn skatepark

Naturlig nok måtte parken flyttes ved bygging av Folkehelsesentret. Orkanger Vel fikk beskjed om reetablering bak Orklahallen til sesongen 2019. Det skjedde ikke. Siden har Orkanger Vel og Småbylista tatt saken opp med kommunen gang på gang – og fått stadig nye svar som ikke holder stikk: 2019 ble til våren 2020, som ble til høsten 2020, deretter våren 2021 og til slutt «når tela har satt seg».

Ansvarlige i kommunen/tekniske tjenester hadde sikkert de beste intensjoner. Faktum er uansett at Orkdal/Orkland kommune gravde ned mikrosilika som gir så ustabile grunnforhold at utførende entreprenør vegret seg lenge mot å asfaltere, og så langt har sagt nei til å sette ut rampene. De veier ca 20 tonn.

Brev til ordføreren

Småbylista tok opp saken politisk flere ganger i løpet av 2020 og 2021, og fikk varierende svar om planlagt framdrift. Orkanger Vel valgte å stole på kommunens tilbakemeldinger inntil i fjor. Da gikk det et brev til ordfører og kommunedirektør - uten respons av betydning. Ingen har brukt utestemmen, men det som har skjedd er uakseptabelt:

  • Kommunen har spart penger ved å dumpe ustabile masser på egen grunn.

  • Som resultat har kommunen frarøvet barn og unge et veletablert, inkluderende fritidstilbud bygd av frivillige.

  • Store verdier finansiert av velforeninga, sparebanken, sanitetsforeninga, kommunen og spillemidler ligger på lager som død kapital.

Ved å opptre tålmodig har verken Småbylista eller Orkanger Vel oppnådd annet enn nye løftebrudd. I verste fall er den nye tomta uegnet. Forslag: At også Ap begynner å engasjere seg i saken, siden Ap har flertallsmakt. Are Hilstad er heltidspolitiker på rådhuset. Oddvar Kjøren leder utvalget som styrer tekniske tjenester. Ap har i tillegg lederen i hovedutvalg for idrett, kultur og folkehelse. Det er ingen grunn til å vente til snøen er borte.