Småbylista vil opprette et fond for bygging av skoler på Orkanger og fylle fondet med inntil 35 millioner kroner allerede ved budsjettbehandlinga denne uka. Det haster med å bygge egenkapital hvis barn på Orkanger skal få et godt tilbud før dette tiåret er omme.

Vi håper resten av Orkland kommunestyre følger opp. Uten økonomiske forpliktelser er det fare for at provisoriske løsninger på Orkanger blir permanente.

400 nye boliger

I den politiske debatten virker det som om flere håper at elevtallet vil synke så er problemet løst. Vi møter også påstander om at det snart ikke er plass til mer folk og boliger på Orkanger, men det er feil. Det er ferdig regulert tomter til mer enn 400 boliger i Orkanger krets. I tillegg kommer et sentrumsområde som Franslykkja som må omformes fra lager og verksted til bolig, handel og kontor. Og på toppen av det foreslår kommunedirektøren i den nye kommuneplanens arealdel å øke utnyttingsgraden i eksisterende villastrøk for å få enda mer fortetting.

Orkanger vokser videre

Folk flest vil bo lettvint og sentralt. Nesten alle som flytter til Orkland bosetter seg i sentrumsområdene. Orkanger kommer til å vokse videre, og det må samtlige politiske partier snart ta inn over seg. I stedet ser det ut til at de særskilte utfordringene i et sentrumsområde i sterk vekst fortsatt skal nedprioriteres.

Brakker løser akutte vansker ved Orkanger ungdomsskole, men vi aner ikke når barneskolen får akseptable forhold. Gjentatte ganger har Småbylista bedt om en plan B med brakker også her for å se om det gir mer skole for pengene – og raskere enn med ei kostbar og teknisk risikabel ombygging av den gamle svømmehallen.

Vi lager utenforskap

Trangboddhet ved Orkanger barneskole bidrar til vold, mistrivsel og skolevegring som vil forplante seg til ungdomsskolen. Dermed produserer vi i neste omgang frafall fra videregående skole og påfølgende utenforskap, som det er vedtatt å bekjempe. Og hvor lenge skal vi diskriminere barn med funksjonsnedsettelser på grunn av skolebygget?

Nei til de svake i trafikken

Småbylista har jobbet i årevis for å trygge eldre, uføre, barn og andre som ferdes til beins eller med hjelpemidler i en malstrøm av biltrafikk, men flertallet stritter imot. Det skyldes muligens at Orkanger krets knapt er representert i den politiske flertallsgruppa.  De siste årene er det ikke bygd ett eneste tiltak for trafikksikkerhet i sentrum. Nå ber vi om at et planlagt fortau forbi Bårdshaug Herregård blir framskyndet fra 2024 til 2023. Fortauet er kostnadsberegnet til litt over 2 millioner og burde ha vært bygd da Amfi utvidet for snart ti år siden. Svaret den gangen var at eldre som ikke tør krysse gata i den kaotiske rundkjøringa ved Amfi kan gå rundt rådhuset.

En av tre over 70 år

I områder med bymessig preg må det tas hensyn til de svakeste i trafikken, men Orkanger er et oppsiktsvekkende unntak der hovedgatene mangler fortau og nødvendige gangfelt. Samtidig lager vi en eldreby. I det mest trafikkerte området på Rømme/Franslykkja bor det 576 personer. 192 av disse er over 70 år – det vil si nøyaktig hver tredje innbygger.

Nærmere 100 som bor i sine egne hjem midt i trafikken har fylt 80 år. Hvor lenge mener de andre partiene i Orkland at skolebarna og de eldre på Orkanger skal vente før de blir prioritert? Vi håper at budsjettet for 2023 kan markere et tidsskille.